Skip to main content

Règim de comunicació prèvia

Des de l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja hem posat en marxa un nou sistema més àgil pel que fa a les actuals llicències urbanístiques. En aquest sentit, per a fer determinats tipus d’obres menors es substitueix la necessitat que hi havia fins ara d’obtenir la llicència urbanística, per simplement una Comunicació Prèvia de la persona interessada a l’Ajuntament.

Així doncs, des d’aquest mes de setembre poden tramitar-se mitjançant aquest nou procediment de Comunicació Prèvia les obres de reforma d’interior d’habitatges que no afectin estructures ni façana i que es facin en sòl urbà, concretament, les següents:

  • Canviar paviments interiors i exteriors (patis i eixides), paviment dels graons d'escala i sòcols.
  • Reparar arrebossats o muntar instal·lacions d'aigua, gas, electricitat, telefonia, calefacció, aspiració, seguretat, audiovisuals i altres instal·lacions domèstiques, vistes o amb realització de regates per envans (que no afectin a murs). Col·locar o substituir falsos sostres, motllures i ornaments interiors. (Les instal·lacions d'aire condicionat s'han de sotmetre a llicència d'obres).
  • Col·locar o substituir falsos sostres, motllures i/o ornaments interiors. Substituir teules en cobertes amb intervenció en les estructures (en aquest cas s'exigeix declaració de mesures de seguretat).
  • Col·locar reixes en finestres i/o portes, sense modificar el buit arquitectònic de façana, les seves mides ni proporcions, i sense crear perfils sortints de l'alineació de façana.
  • Substituir i/o instal·lar persianes enrotllables, sense modificar buit de façana.
  • Reformar cuines, banys, lavabos o safareigs existents, enrajolar, instal·lacions de subministrament, aparells sanitaris, marbres i mobles de cuina, en tots els casos sense modificació d'envans i sense realitzar forats en façanes exteriors i/o de carrer.
  • Canviar canonades o desguassos a l'interior de les edificacions.
  • Pintar façanes sense muntant de bastides, i sense modificar l'ofici, l'acabat ni el color.

Sens dubte, aquestes obres hauran d'ajustar-se al planejament urbanístic vigent i a les normatives específiques d'aplicació, que no afectin edificis o elements catalogats o conjunts protegits, o àmbits afectats per Plans especials de reforma interior o de millora urbana.

L'actuació comunicada quedarà legitimada transcorreguts 10 dies de la presentació de la comunicació al Registre General, sense que s'hagi formulat reparament pels Serveis Tècnics Municipals, i podrà realitzar-se sempre que estigui conforme a la normativa aplicable.

Descarrega't el document per sol·licitar obres subjectes al règim de comunicació prèvia