Ple extraordinari 21 de desembre de 2018

Convocar sessió extraordinària del Ple de la Corporació, pel divendres 21 de desembre  de 2018, a les a les 18:30 hores (primera convocatòria) i a les 19:00 hores (segona convocatòria), a celebrar a la  Sala de Sessions de l’edifici consistorial, per a tractar els temes que figuren en el següent

ORDRE DEL DIA:

  1. APROVACIÓ, EN EL SEU CAS, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LES SESSIÓ ANTERIOR de 9 de novembre de 2018.

I.- PART RESOLUTIVA

2.-  PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST, DE LA PLANTILLA, I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2019 (X2018000343)

3.- PROPOSTA D'ACORD DE MANTENIMENT DE L'AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE SAFAJA COM A MEMBRE DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL (X2017000305)

4.- PROPOSTA D’ACORD DE NOMENAMENT DE REPRESENTANT AL CONSELL ESCOLAR DEL CEIP SANT QUIRZE SAFAJA (X2018000346)

5.- PROPOSTA D’ACORD DE CESSIO DE TERRENYS PER LES OBRES “Adequació de la secció existent de la carretera BV-1341 i millores de drenatge longitudinal del pk 0+000 al pk 0+840. TM. Sant Quirze Safaja” (x2018000347)

6.- PROPOSTA D’ACORD D'APROVACIÓ DEL PROJECTE D’ADEQUACIO DELS DOS EDIFICIS DEL CASC ANTIC PER A CASA DEL POBLE A SANT QUIRZE SAFAJA (X2018000348)

7.- PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIO DE CREDIT 05_2018 PER TRANSFERÈNCIA ENTRE PARTIDES I MAJORS INGRESSOS (X2018000345)

Butlletí digital

Horaris d'atenció al públic

  • De dilluns a divendres de les 9:00h a les 13:30h
  • Dilluns també a la tarda de les 16h a les 18.30h.

Meteo

Tens algun dubte?

Som aquí per ajudar.