Il·luminem Nadal de forma sostenible

Sant Quirze Safaja estrena nou enllumenat de Nadal més sostenible amb el medi ambient. Ho fa utilitzant elements de fusta, branques i fulles verdes de l'entorn; defugint de les grans estructures metàl·liques i l'enllumenat massificat.

En aquest sentit, ha elaborat un nou enllumenat que ha consistit en aprofitar elements de la natura per a donar la benvinguda a les festes de Nadal.

 • A les entrades de les urbanitzacions s'ha muntat una estructura amb palets de fusta reciclats i entre mig de branques i fulles de boix s'ha il·luminat amb unes paraules de "Bones Festes SQS" i acompanyats d'estrelles de Nadal.
 • Al carrer principal (Carretera Barcelona) s'ha col·locat una branca amb una malla de petits leds els quals pengen de les faroles. Una il·luminació senzilla però que denota un entremat de llums acollidor i natural.
 • Al carrer Major (casc antic) s'han col·locat a les faroles petits animalons de fusta que sota una base de tronc i fulles queden il·luminats de forma ben natural. Animals que represeten la fauna existent al municipi com eriçons, guineus, conills, mussols, etc...
 • El Parc de l'Aigua ha quedat envoltat d'un bosc d'arbres il·luminat amb una guineu gran de fusta, ben abrigada perquè no tingui fred!
 • I per últim el gran arbre de Nadal davant de l'Ajuntament il·luminat des de fa 3 anys i que dóna la benvinguda al municipi

Aquesta il·luminació ha estat possible gràcies a la col·laboració i les idees de gent voluntària de SQS: Montse, Paul, Marta, Sandra, Andrés, Sito, Agustí, Marta... i molts d'altres que han col·laborat i ho han fet realitat.

Es tracta d'un enllumenat que pretén ser sostenible, que preserva la contaminació lumínica de l'entorn, sense grans despeses de lloguer de materials sinó amb elements perdurables amb el temps i amb una voluntat de ser un municipi acollidor, natural i que preserva les tradicions.

Crònica del ple extraordinari del 19 d'octubre de 2018

L’ordre del dia va tractar diversos punts dels que destaquen l’aprovació inicial de les ordenances fiscals per l’any 2019, l’amortització de la plaça de tècnic de la llar d’infants municipal i l’aprovació de la modificació inicial dels estatuts del Consorci per la Gestió dels Residus del Vallès Oriental.

L’Alcaldessa abans de començar el Ple va proposar la introducció d’un punt d’urgència, corresponent a l’aprovació de la primera certificació i de la factura de les obres de Millora del Sanejament del Camí del Molí Vell i Passant de Caldes. Fase 1, aprovant per unanimitat la introducció d’aquest punt al Ple.

El Ple va començar amb l’aprovació per unanimitat de l’acte de la sessió anterior, i seguidament es va exposar el punt segon, d’aprovació inicial de les ordenances fiscals per l’any 2019.

Els canvis més destacats de les ordenances és la baixa d’un 10% de l’Impost de Béns Immobles (IBI), la unificació de rebuts i la reducció de la taxa per la recollida de residus domèstics, un cop iniciat el nou sistema de recollida porta a porta i l’aprovació de dues noves ordenances, per la gestió dels residus de la construcció i la  reguladora de la conservació i neteja de solars i parcel·les. L’aprovació inicial de les ordenances fiscals per l’any 2019 es van aprovar per unanimitat.

El tercer punt va ser l’aprovació per unanimitat dels estatuts del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental, on es modifiquen per adaptar-los a les Lleis actuals i canvis en la forma de regular internament el Consorci.

En el quart punt es va aprovar per unanimitat per l’amortització de la plaça de tècnic especialista de la llar d’infants municipal per raons organitzatives i econòmiques justificades essent necessari reorganitzar la prestació del servei de la llar d’infants municipal “Els Quirzets” i adequar-la a la situació actual

En el cinquè punt es va aprovar per unanimitat, la certificació número 1 i la factura corresponent a l’obra de Millora del Sanejament del Camí del Molí Vell i Passant de Caldes. Fase 1: Actuació del Molí Vell” de Sant Quirze Safaja,  amb l’informe favorable de la Direcció Facultativa de les obres.

Ens visita la Delegada del Govern

Aquest dimecres ens ha visitat la Delegada del Govern a la Catalunya Central, sra Alba Camps per a conèixer de primera mà les inquietuds del consistori municipal. Li hem posat en coneixement de les accions que haviem fet en l'enllumenat públic, amb la implantació del porta a porta, amb les millores de clavagueram, les gestions fetes amb projectes urbanístics, les necessitats de millora que requereix la carretera c-59 per assegurar un bon creixement econòmic, així com també la necessitat de noves inversions educatives al municipi i l'estesa de la fibra òptica. Ens ha felicitat per la tasca realitzada al llarg d'aquests 3 anys de govern i ens ha emplaçat a que seguim en aquesta línia. Sempre apostant per un poble sostenible, que té cura del medi ambient i que preserva uns ideals de país coherents amb el Govern de Catalunya.

Sant Miquel del Fai

L’espai natural de Sant Miquel del Fai disposa d’un Pla d’usos per la seva reobertura al públic, un document que destaca la voluntat de preservació i conservació dels valors del patrimoni natural i cultural d’aquest espai singular, de 70,5 hectàrees, adquirit per la Diputació de Barcelona el mes de juny de 2017. Aquest treball, juntament amb les actuacions que la corporació hi està duent a terme per fer de Sant Miquel del Fai un referent en la interrelació del patrimoni natural, històric i cultural dels Cingles de Bertí, va ser exposat aquest dilluns als alcaldes de la zona i als delegats territorials de la Generalitat.

En la reunió es va informar de les diferents actuacions realitzades per la Diputació de Barcelona, orientades a millorar la seguretat dels visitants i treballadors, en un entorn molt vulnerable als efectes climatològics i meteorològics i amb afectacions rellevants  a causa dels temporals d’aquest any. Així, totes les intervencions han de contribuir a millorar la integració del conjunt en el medi natural i, també, a preservar i revitalitzar el conjunt patrimonial, tant l’històric com també el geològic i natural.

Impacte ambiental i consolidació de talussos

Entre els projectes en curs hi ha actuacions per estabilitzar talussos i evitar la caiguda de pedres en les cingleres que envolten l’espai, especialment des de l’entrada al recinte pel Pas de la Foradada fins al salt del Tenes. La Diputació de Barcelona també treballa en la total renovació dels sistemes d’il·luminació exterior del recinte- amb substitució de lluminàries i cablejats exteriors per sistemes integrats en l’espai- i en la renovació dels 1.500 metres de baranes de tot el circuit, així com del conjunts d’instal·lacions i serveis dels diferents edificis.

Pel fet que el conjunt de Sant Miquel del Fai es troba dins el PEIN dels Cingles de Bertí, s’ha hagut de realitzar un estudi d’impacte ambiental de totes les actuacions, amb limitacions en determinades actuacions, que només es poden realitzar entre els mesos de setembre i febrer.

També s’ha realitzat un estudi geològic i arqueològic del conjunt de les coves, així com estudis de flora i fauna i de gestió forestals de les 70 hectàrees de la finca, i que comporten la neteja i gestió forestal del conjunt.

Un espai de lleure i de divulgació històrica i científica

Pel que fa a les línies estratègiques d’actuació, el Pla d’usos contempla l’ordenació dels espais que componen el conjunt; integrat pel patrimonial cultural i també el natural, que inclou àmbits com la geologia, l’aigua i la biodiversitat, definits com elements característics de Sant Miquel del Fai. L’objectiu és fomentar la seva qualitat educativa i divulgativa adreçada a tot tipus de públics, ja sigui escolar o familiar, com l’especialitzat i internacional.

El Pla actua en diferents àmbits dels espais. Per una part la zona forestal, amb una proposta de gestió activa de les masses forestals i la biodiversitat, tant per a la prevenció d’incendis com també per una finalitat científica i demostrativa. I, de l’altra, les àrees d’accés i serveis, com el condicionament de l’aparcament i l’espai de benvinguda o l’adequació dels accessos per a persones amb mobilitat reduïda. Pel que fa als espais patrimonials històrics i naturals, el Pla aposta per l’eliminació d’alguns dels elements constructius i per la seva naturalització, així com per l’adequació de les sales i espais per a la seva correcta legalització i ús.

El Pla també aposta per la promoció de la Casa del Priorat per a exposicions permanents vinculades a l’espai històric i natural, i una sala com espai polivalent per a l’organització d’activitats per part dels ajuntaments i les entitats dels municipis propers. En aquesta línia, el Pla proposa un conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya pel funcionament com a Centre d’Interpretació de l’EIN Cingles de Bertí, així com convenis amb els ajuntaments i els consells comarcals per al funcionament de l’equipament.

Previsió d’obertura

El Pla d’usos i el conjunt d’actuacions que la Diputació de Barcelona realitza en aquest espai, els va presentar aquest dilluns el diputat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, Jordi Martí, en un acte celebrat al mateix recinte de Sant Miquel del Fai. Hi van assistir els alcaldes de Sant Feliu de Codines, Pere Pladevall; el de Bigues i Riells, Joan Galiano; l’alcaldessa de Sant Quirze Safaja i  vicepresidenta del Consell Comarcal del Moianès, Anna Guixà; el president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, David Ricard, i representants dels delegats territorials de la Generalitat a Barcelona i la Catalunya Central.

Durant la trobada, el diputat Jordi Martí va destacar que des que la Diputació de Barcelona va adquirir la finca l’any passat «hem posat mans a l’obra en la redacció d’informes i en elaboració de dictàmens i estudis per posar en ordre el conjunt de les actuacions a realitzar».  En aquesta línia, el diputat Jordi Martí va destacar que «s’està treballant  amb els ajuntaments per les llicencies d’obres, però amb l’agreujant que en els dos darrers mesos hem tingut uns efectes a causa de l’elevada pluviositat en aquesta zona, amb problemes d’inundacions i despreniments de pedres que han afectat canalitzacions de subministraments i també aixecaments de camins». Martí va ressaltar que «hem hagut d’actuar amb una certa emergència per tal que els futurs treballs es puguin dur a terme amb garanties de seguretat».

Martí també va assenyalar que la complexitat de les actuacions i dels corresponents informes mediambientals han afectat al calendari de previsió d’obertura, i que ara s’hi han sumat els desperfectes que les pluges han ocasionat al recinte, inclòs en la Xarxa Natura 2000 i a cavall de les comarques del Vallès Oriental i el Moianès.  Per això, va dir Martí, «no volem precipitar-nos a l’hora de marcar un termini d’obertura per fases. No és prudent ni seria correcte fer-ho».

Ple ordinari 9 de novembre de 2018

Convocar sessió ordinària del Ple de la Corporació, pel divendres 9 de novembre de 2018, a les 18:30 hores (primera convocatòria) i a les 19:00 hores (segona convocatòria), a celebrar a la  Sala de Sessions de l’edifici consistorial, per a tractar els temes que figuren en el següent

ORDRE DEL DIA:

 1. APROVACIÓ, EN EL SEU CAS, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LES SESSIÓ ANTERIOR de 19 d’octubre de 2018

I.- PART RESOLUTIVA

 1. PROPOSTA ACORD D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 04/2018 per transferència entre partides I MAJORS INGRESSOS
 2. PROPOSTA ACORD APROVACIÓ INICIAL de l’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA de creació D’UNA PLAÇA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, ESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIU

II.- PART DE CONTROL

 1. DONAR COMPTE DECRETS D’ALCALDIA (DEL número 124 al 152 de 2018 )
 2. RATIFICAR ELS DECRETS D’ACALDIA 2018DECR000151 I 2018DECR000152
 3. DONAR COMPTE DEL PERIODE MIG DE PAGAMENT PMP 3R TRIMESTRE 2018
 4. DONAR COMPTE DE L’ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA 3R TRIMESTRE 2018
 5. DONAR COMPTE DEL SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST 3R TRIMESTRE 2018
 6. Despatx Ordinari i informes de regidories.
  • Nou contracte de neteja dels equipaments públics i l’escola
  • Festes de Nadal i activitats culturals i esportives
  • Ordenances fiscals 2019
  • Servei de recollida de residus porta a porta
  • Fibra òptica
  • Obra de clavegueram del C/Molí Vell
  • Sant Miquel del Fai
  • Subvenció 1a fase Casa del poble
  • 2 llibres per SQS: Safagem i “SQS poble de frontera”
  • Senyalització dels espais verds i bona convivència
  • Projecte legalització quadres elèctrics municipals
  • Concessió subvenció per redacció d’un nou Pla d’Aigües per SQS
  • Entrebancs al projecte de desconnexió de Llobateras
  • Vespa velutina
  • Pressupostos 2019
 7. PRECS I PREGUNTES

Butlletí digital

Horaris d'atenció al públic

 • De dilluns a divendres de les 9:00h a les 13:30h
 • Dilluns també a la tarda de les 16h a les 18.30h.

Meteo

Tens algun dubte?

Som aquí per ajudar.