Llar d'infants Els Quirzets

Un espai confortable, càlid, lluminós i sobretot molt acollidor, pels infants, pares, mares i mestres.

La llar d’infants Els Quirzets pretén ser un espai de convivència entre petits i grans, on l’adult no tant sols assumeix la funció de cobrir les necessitats bàsiques de l’infant (dormir, menjar, estimar-lo…) sinó que també intenta proporcionar-li experiències noves per tal que a poc a poc aquest vagi prenent coneixement de tot allò que l’envolta.

En aquesta etapa educativa es treballa fonamentalment l’autonomia personal de l’infant, la seva capacitat d’expressar-se i sobretot els hàbits. D’aquesta manera es promou una entrada adequada per començar els cursos que segueixen a l’escola.

Es tracta d’una llar d’infants rural que com a tal i degut al reduït nombre d’infants per una mestra, dóna un servei personalitzat, atent i molt individualitzat a cadascun dels infants que hi entra.

HORARI DE LA LLAR:

Acollida matinal de les 8:00h a les 9:00h del matí (els infants seran atesos per una monitora).

 • Horari matí: de les 9:00h a les 13:00h (horari d’hàbits rutines, activitats dirigides, etc.)
  L’hora màxima d’entrada és a les 09.45 h (a aquesta hora tots els infants haurien de ser a la llar).
  Els infants que no es quedin a dinar els hauran de venir a recollir com a màxim a les 13:00h.
 • Horari tarda: de les 15:00h a les 17:00h (horari d’hàbits rutines, activitats dirigides, etc.)
  Els infants que no s’hagin quedat a dinar hauran d’entrar a les 15:00h.

QUÈ OFEREIX L'ESCOLA BRESSOL

Ser un espai de convivència entre petits i grans. L’adult no tant sols assumeix la funció de cobrir les necessitats bàsiques de l’infant (dormir, menjar, estimar-lo…) sinó que també intenta proporcionar-li experiències noves per tal que a poc a poc aquest vagi prenent coneixement de tot allò que l’envolta. És un lloc que potencia d’intercanvi i relació entre infants d’edats semblants i on, ens podem conèixer i establir lligams afectius Ser un espai de convivència entre petits i grans. L’adult no tant sols assumeix la funció de cobrir les necessitats bàsiques de l’infant (dormir, menjar, estimar-lo…) sinó que també intenta proporcionar-li experiències noves per tal que a poc a poc aquest vagi prenent coneixement de tot allò que l’envolta. És un lloc que potencia d’intercanvi i relació entre infants d’edats semblants i on, ens podem conèixer i establir lligams afectius estables.

Els pares hi podreu trobar un seguit de recursos que ajudin al procés de socialització dels vostres fills/es i alhora, elements que us ajudin en la vostra tasca educativa dia a dia.

Podeu establir relacions amb famílies d’altres infants ampliant la seva xarxa de relacions a partir de i amb motiu del fill/a.

La llar d’ infants és el primer graó del sistema educatiu, i com a tal, té entitat pròpia. Acull infants des dels primers mesos de vida fins que comencen a caminar.

TÉ COM A FINALITATS

Proporcionar als infants més petits aquelles situacions educatives que els Proporcionar als infants més petits aquelles situacions educatives que els permetin:

 • El progressiu descobriment
 • El progressiu descobriment
 • El creixement personal
 • Una imatge positiva d’ells mateixos
 • Possibilitat de relacionar-se amb els altres (infants i adults) per mitjàde diferents llenguatges d’expressió i comunicació
 • L’observació i descoberta del seu entorn més proper
 • L’adquisició d’hàbits i pautes de conducta que afavoreixin la seva autonomia personal i la seva integració a la societat.

FUNCIONAMENT INTERN

Relacions amb els pares i mares:

La relació que es crea entre els pares i mares dels infants i les mestres que en tenen cura és fluïda i bidireccional ja que a través d’una petita agenda que proporciona la llar d’infants uns i altres podem fer un bon seguiment del desenvolupament de l’infant. És important que per a qualsevol suggeriment, queixa, dubte s’avisi al director del centre o tutor de grup.

Reunions amb els pares:

A l'inici del curs es fa una reunió general amb tots els pares. S’explicarà la programació, els aprenentatges, els hàbits, les rutines, etc. Una mica el funcionament de les classes al llarg del curs.

Independentment de les establertes, els pares i mares podeu demanar reunions a les tutores al llarg del curs per a tractar tot allò que us preocupi.

Entrevistes i informes:

Al Gener (reunió opcional)

Al Juliol (informe final i reunió)

 

HORARI ESCOLAR

Agrairem que l’horari d’entrada i Agrairem que l’horari d’entrada i sortida sigui respectat:

MATÍ:Entrada de les 8h a les 9:30h - Sortida de les 12h a les 12:15h

TARDA:Entrada a les 15h - Sortida de les 16:45h a les 17h

Les entrades i sortides s’efectuen dins d’aquests horaris.

Quan un nen/a no pugui assistir a la llar durant uns dies, demanem als pares/mares que ho comuniquin.

També cal avisar si té una malaltia contagiosa tipus varicel·la.

No es donarà l’infant a cap persona que no sigui l’habitual sinó hi ha una anotació escrita dels pares.

PER UNA BONA ADAPTACIÓ A LA LLAR D'INFANTS

En aquest procés el nen/a mostrarà alguns canvis.

Entendre’l és el primer pas per ajudar-lo. I és des de casa que podeu col·laborar amb la llar, ajudant-lo aquests primers dies. En aquest procés el nen/a mostrarà alguns canvis.

Entendre’l és el primer pas per ajudar-lo. I és des de casa que podeu col·laborar amb la llar, ajudant-lo aquests primer dies: Quan el nen/a ve a la llar per primera vegada, tant els pares i mares com la mestra cal que ens esforcem a fer-li més fàcils aquests primers dies per tal d’ajudar-lo davant aquesta situació nova, sobretot perquè no representi un trencament en la vida que ha portar fins el moment. Els primers dies és aconsellable que l’horari del nen sigui reduït i que l’entrada sigui gradual i progressiva.

En cas que l’infant tingui la necessitat de portar algun objecte de casa per a tranquilitzar-lo es podrà portar durant aquest procés.

És important seguir la mateixa rutina, el mateix horari... per tal que el nen/a s’hi acostumi i arribi a interioritzar-lo.

Al portar el nen/a fins a la seva classe cada dia, no allargueu el moment del comiat (sigueu carinyosos, però ferms) i deixeu-li molt clar que tornareu a recollir-lo més tard.

És important que hi hagi un traspàs d’informació entre els pares i les mestres, sobre els trets i les característiques particulars de cada infant com són: el ritme de son, els hàbits alimentaris, trets de personalitat, etc. En aquest període, doncs, la flexibilitat en l’horari de l’infant serà important.

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL

TARIFA 1.

1.a) QUOTA FIXA ALUMNES: 140 EUR/mes
Es donarà preferència a la matriculació a la Llar municipal "Els Quirzets" a les famílies que es trobin empadronades a Sant Quirze Safaja, al menys un dels progenitors i l'alumne durant tot el curs.
1.b) La quota d’escolarització es reduirà en un 25 % en la quota mensual corresponent al segon fill i següents, per més d'un alumne per unitat familiar.

TARIFA 2.

2.a) QUOTA PER SERVEI DE MENJADOR FIXE EUR/àpat/alumne
1. lactants (a partir de 8 àpats) 2,002. no lactants (a partir de 8 àpats) 6,20
Aquest servei es pot contractar conjuntament amb la matricula del curs, i es liquida cada final de mes junt amb la resta de conceptes facturables a l'alumne, o be pot contractar-se en el moment que es prevegi la utilització d'aquest sistema si be la liquidació es meritarà per mesos complerts, sense possibilitat de fraccionament. L'alta es formalitzarà per escrit. El canvi d’opció, requerirà que els pares el notifiquin al Centre o a l'Ajuntament per escrit, i tindrà efectes des del primer dia del mes següent al de la notificació. Caldrà indicar si simplement es renuncia al servei de menjador o si es passa al sistema de quota temporal
2.b) QUOTA PER SERVEI DE MENJADOR TEMPORAL EUR/àpat/alumne
1. lactants (fins a 7 àpats) 3,002. no lactants (fins a 7 àpats) 7,50
El servei de menjador temporal es liquidarà amb la facturació corresponent al mes següent a aquell en que s'hagi utilitzat el servei, conjuntament amb la resta de conceptes facturables a l'alumne, a raó del preu d’àpat establert que serà multiplicat pels dies de prestació efectiva del servei. La utilització d'aquest sistema requerirà l’avís d’assistència a la Direcció amb una antelació mínima de 24 hores al dia previst per a la seva recepció.

TARIFA 3

Matrícula ............................................................................... 113,30 €/curs

Amb la matrícula, el subjecte passiu haurà d’abonar simultàniament la mensualitat corresponent al mes de juliol del curs en el que es matricula que li sigui aplicable en funció de les tarifes 1 i 2, de forma que arribat el mes de juliol l’Ajuntament no facturarà la mensualitat corresponent per haver estat bestreta.

TARIFA 4.

Quota de material: 10,14 EUR/curs.El subjecte passiu haurà d'abonar la quota de material juntament amb la matrícula.