Ple ordinari 4 de maig de 2018

Convocar sessió ordinària del Ple de la Corporació, pel divendres 4 de maig de 2018, a Convocar sessió ordinària del Ple de la Corporació, pel divendres 4 de maig de 2018, a les 18:30 hores (primera convocatòria) i a les 19:00 hores (segona convocatòria), a celebrar a la Sala de Sessions de l’edifici consistorial, per a tractar els temes que figuren en el següent ORDRE DEL DIA:

1. APROVACIÓ, EN EL SEU CAS, DE L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS de 2 de febrer de 2018 i 2 de març de 2018

 

II.-PART RESOLUTIVA

1. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CALENDARI DE FESTES LOCALS PER A L'ANY 2019

2. PROPOSTA D’ACORD DE RATIFICACIÓ SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A L’ARRANJAMENT DESPERFECTES DELS AIGUATS DELS DIES 17 I 18 DE FEBRER DE 2017

3. PROPOSTA D’ACORD PER RECLAMAR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA EL PAGAMENT DE LES QUANTITATS QUE S'HAN DEIXAT DE PERCEBRE EN CONCEPTE D'AJUT AL FINANÇAMENT DE L’ ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL

4. PROPOSTA D’ACORD DE CONVENI DE DESPLEGAMENT DE L’ATRIBUCIÓ DEL’EXERCICI DE LA COMPETÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE SAFAJA DEGESTIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS I DELS RESIDUS COMERCIALS AL CONSORCIPER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL

5. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DELCONTRACTE D’OBRA DE “MILLORA DEL SANEJAMENT DEL CAMÍ DEL MOLÍ VELL I PASSANT DE CALDES, FASE 1, ACTUACIÓ MOLÍ VELL (X2017000254), CONFORMEEL RD 1627/1997

 

II.-PART DE CONTROL

1. DONAR COMPTE DECRETS D’ALCALDIA (DEL número 29 al 58 de 2018 )

2. DONAR COMPTE DEL PERIODE MIG DE PAGAMENT PMP 1R TRIMESTRE 2018

3.DONAR COMPTE DE L’ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA 1R TRIMESTRE 2018

4. DONAR COMPTE DEL SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST 1R TRIMESTRE 2018

5. DESPATX ORDINARI I INFORMES DE REGIDORIES.

Projecte Clavegueram Molí Vell

Projecte carretera BV1341

Arranjament camins per les nevades i esllavissades

Projecte Línia de Defensa Forestal

Projecte Clavegueram Pla del Badó

Projecte Desconnexió de Llobateras

Projecte casa del poble

Repartiment de roses a persones de SQS

Festivitats: Aplec església de SQS i Sant Jordi

Campanyes: Dia del pare i de la mare

Concurs Literari Màrius Torres

Fibra òptica a SQS

Processos judicials: aigua St Feliu + franges 2013

Gestions urbanístiques: UA10 Les Clotes + UA16 Solà del Boix

Nou portal web municipal

Processos de contractació:

Realitzats: neteja equipaments municipals + informàtic + residus + plagues + llard’infants

En procés: peó brigada per estiu + cubells / bosses / TAGS per residus, assessoriacomptable, extintors, prevenció de riscos laborals

Campanya processionària

Neteja parcel·les interiors, arbrat a la via pública

Compte General 2017

Seguretat al municipi

Connexió Endesa C/ Major6.

 

PRECS I PREGUNTES

Butlletí digital

Horaris d'atenció al públic

  • De dilluns a divendres de les 9:00h a les 13:30h
  • Dilluns també a la tarda de les 16h a les 18.30h.
 

Tens algun dubte?

Som aquí per ajudar.