Ple Municipal Ordinari 3 de març de 2017

Convocar sessió ordinària del Ple de la Corporació, pel dia 3 de març de 2017 a les 19:30 hores (segona convocatòria), a celebrar a la Sala de Sessions de l’edifici consistorial, per a tractar els temes que figuren en el següent

ORDRE DEL DIA:

1. APROVACIÓ, EN EL SEU CAS, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR (11.01.2017)
2. PRESA DE POSSESSIÓ DE LA SRA. ALEJANDRA AGUADO VERA, COM A NOVA REGIDORA
3. DONAR COMPTE DEL DECRET DE DELEGACIÓ DE FUNCIONS DE L'ALCALDIA ALS REGIDORS/ES MUNICIPALS
4. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DELS REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE SAFAJA EN ALTRES ÒRGANS COL•LEGIATS
5. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ D'UN REGIDOR COM A MEMBRE DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE L'AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE SAFAJA
6. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE I JUNTA DE GOVERN LOCAL
7. PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL D'ADHESIÓ DEL MUNICIPI DE SANT QUIRZE SAFAJA AL CONSORCI LOCALRET, SUBMISSIÓ AL TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA (30 DIES HÀBILS) PRÈVIA PUBLICITAT OFICIAL, I RESTAR DEFINITIVAMENT APROVAT EN CAS DE NO PRESENTAR-SE CAP AL•LEGACIÓ O RECLAMACIÓ
8. PROPOSTA D'APROVACIÓ D'ACORD DEFINITIU DE L'EXPEDIENT SANCIONADOR A L'EMPRESA ISTEM, SLU, RELATIU AL CONTRACTE D'ENLLUMENAT PÚBLIC, PRÈVIA APROVACIÓ INICIAL EN SESSIÓ PLENÀRIA D'11 DE GENER DE 2017.
9. PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE L'EXPEDIENT SANCIONADOR A L'EMPRESA ISTEM, SLU, RELATIU AL CONTRACTE D'ENLLUMENAT PÚBLIC
10. DONAR COMPTE DE LA INFOMACIÓ ENVIADA AL MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, CORRESPONENT AL 4RT TRIMESTRE: EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA, PERÍODE MIG DE PAGAMENT I MOROSITAT
11. RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM.13/2017 D'ADHESIÓ DEL MUNICIPI DE SANT QUIRZE SAFAJA A LES ACTUACIONS DEL CCMOIANÈS I CONSORCI MOIANÈS, EN EL MARC DE LA "XARXA GOVERNS LOCALS 2016-2019".
12. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA (NÚMS. 127/2016, 1/2017 A 19/2017)
13. DONAR COMPTE DE LES SEGÜENTS MOCIONS APROVADES PEL PLE DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA:
• Moció presentada pel Grup CUP - Poble Actiu, d’elaboració de cens de cementiris i serveis funeraris a la demarcació de Barcelona i de suport a estudis de viabilitat de prestació pública.
• Moció presentada pels Grups d’Entesa, PSC-CP, CUP-PA CiU i ERC-AM, d’adhesió a la campanya “Casa nostra és casa vostra”
14. INFORME DE REGIDORIES:
AREA : TERRITORI I SOSTENIBILITAT
• Enllumenat
• Clavegueram Centre
• PPI
• Franges i neteja de parcel•les interiors

AREA : ATENCIÓ A LES PERSONES

• Nova educadora social

AREA: ALCALDIA

• Visita Laura Vilagrà
• Visita Josep Rull
• Tresoreria municipal
• Servei de metge a SQs
• Nou servei recollida d’animals
• Consell Comarcal Moianès
• Costos judicials
• Nou procés de selecció Dir. Escola SQS
• Tarifes de l’aigua 2017
• Estudis director llar d’infants
• Rosa dels Vents
• activitats culturals
• Oficina local de joventut
• Noves iniciatives de tallers
- Subvencions

15. PRECS I PREGUNTES
ASSUMPTES QUE S'INCORPORARAN D'URGÈNCIA:
1. DONAR COMPTE DE L'ACTA DE LIQUIDACIÓ DE QUOTES A LA SEGURETAT SOCIAL NÚM. 82017008068388, EMESA PER LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL, DE 20 DE FEBRER DE 2017, ALS EFECTES DEL SEU COMPLIMENT I PRONUNCIAMENT SOBRE FORMULACIÓ D'AL•LEGACIONS, EN ELS TERMES EXPRESSAMENT PREVISTOS A L'ACTA DE LIQUIDACIÓ.
2. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE JUTGE/SSA DE PAU.
3. PROPOSTA D'ADHESIÓ DEL MUNICIPI DE SANT QUIRZE SAFAJA AL CONTRACTE DERIVAT DE L'ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A ENDESA ENERGIA, SAU, DURANT L'ANY 2017.