Ple ordinari 4 de maig de 2018

Convocar sessió ordinària del Ple de la Corporació, pel divendres 4 de maig de 2018, a Convocar sessió ordinària del Ple de la Corporació, pel divendres 4 de maig de 2018, a les 18:30 hores (primera convocatòria) i a les 19:00 hores (segona convocatòria), a celebrar a la Sala de Sessions de l’edifici consistorial, per a tractar els temes que figuren en el següent ORDRE DEL DIA:

1. APROVACIÓ, EN EL SEU CAS, DE L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS de 2 de febrer de 2018 i 2 de març de 2018

 

II.-PART RESOLUTIVA

1. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CALENDARI DE FESTES LOCALS PER A L'ANY 2019

2. PROPOSTA D’ACORD DE RATIFICACIÓ SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A L’ARRANJAMENT DESPERFECTES DELS AIGUATS DELS DIES 17 I 18 DE FEBRER DE 2017

3. PROPOSTA D’ACORD PER RECLAMAR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA EL PAGAMENT DE LES QUANTITATS QUE S'HAN DEIXAT DE PERCEBRE EN CONCEPTE D'AJUT AL FINANÇAMENT DE L’ ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL

4. PROPOSTA D’ACORD DE CONVENI DE DESPLEGAMENT DE L’ATRIBUCIÓ DEL’EXERCICI DE LA COMPETÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE SAFAJA DEGESTIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS I DELS RESIDUS COMERCIALS AL CONSORCIPER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL

5. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DELCONTRACTE D’OBRA DE “MILLORA DEL SANEJAMENT DEL CAMÍ DEL MOLÍ VELL I PASSANT DE CALDES, FASE 1, ACTUACIÓ MOLÍ VELL (X2017000254), CONFORMEEL RD 1627/1997

 

II.-PART DE CONTROL

1. DONAR COMPTE DECRETS D’ALCALDIA (DEL número 29 al 58 de 2018 )

2. DONAR COMPTE DEL PERIODE MIG DE PAGAMENT PMP 1R TRIMESTRE 2018

3.DONAR COMPTE DE L’ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA 1R TRIMESTRE 2018

4. DONAR COMPTE DEL SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST 1R TRIMESTRE 2018

5. DESPATX ORDINARI I INFORMES DE REGIDORIES.

Projecte Clavegueram Molí Vell

Projecte carretera BV1341

Arranjament camins per les nevades i esllavissades

Projecte Línia de Defensa Forestal

Projecte Clavegueram Pla del Badó

Projecte Desconnexió de Llobateras

Projecte casa del poble

Repartiment de roses a persones de SQS

Festivitats: Aplec església de SQS i Sant Jordi

Campanyes: Dia del pare i de la mare

Concurs Literari Màrius Torres

Fibra òptica a SQS

Processos judicials: aigua St Feliu + franges 2013

Gestions urbanístiques: UA10 Les Clotes + UA16 Solà del Boix

Nou portal web municipal

Processos de contractació:

Realitzats: neteja equipaments municipals + informàtic + residus + plagues + llard’infants

En procés: peó brigada per estiu + cubells / bosses / TAGS per residus, assessoriacomptable, extintors, prevenció de riscos laborals

Campanya processionària

Neteja parcel·les interiors, arbrat a la via pública

Compte General 2017

Seguretat al municipi

Connexió Endesa C/ Major6.

 

PRECS I PREGUNTES

Tall de subministrament elèctric el 2 de maig de 2018

AVISO DE INTERRUPCIÓN DE SUMINISTRO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN NUESTRAS INSTALACIONES

ENDESA informa a sus clientes y público en general que, para incrementar la calidad del servicio eléctrico, va a realizar unos trabajos de mantenimiento y mejora en nuestra red de distribución. Por este motivo, nos vemos obligados a interrumpir temporalmente el suministro de energía eléctrica en la zona, fecha y hora que a continuación se detallan:

02/05/2018 de 08:30 a 13:30

SANT QUIRZE SAFAJA - SANT QUIRZE SAFAJASANT QUIRZE SAFAJA - SANT QUIRZE SAFAJACR/ BARCELONA, CS/ CAN CARABRUT, C/ FONT, CS/ MANSOPREGONA, CS/ MASIA CASA BRUT, CR/ ST QUIRZE-MOIA, C/ ZONAEL ROURE, C/ ZONA PONT SOLA

 

Para cualquier aclaración les ofrecemos nuestro teléfono: 800 760 706

Actes religiosos Setmana Santa

Us adjuntem els actes religiosos que se celebraran a la parròquia de Sant Quirze Safaja durant aquesta Setmana Santa. Lamentem dir-vos que segurament no les oficiarà Mn Pladevall ja que recentment l'han operat de l'ull i ha de fer repòs. Però ens han posat un substitut. Des d'aquí li desitgem una ràpida recuperació perquè pugui aviat tornar a les nostres terres.

DONAR COMPTE DE LA VAGA CONVOCADA PER L’ORGT PELS DIES 13, 20 I 26 D’ABRIL I 4 DE MAIG DE 2018

Vist que en data 3 de març de 2018 amb registre d’entrada E2018000400 l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona va comunicar l’anunci de vaga pels dies 13, 20 i 26 d’abril i 4 de maig de 2018.

Vist que durant el període de vaga els vilatans de Sant Quirze Safaja poden veure afectats els tràmits a realitzar amb aquest Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, on aquest Ajuntament té delegades la recaptació d’impostos i taxes municipals.

La Junta de Govern local adopta el següents acords:

PRIMER.- Fer difusió a la web municipal i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja de la informació comunicada per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona de vaga prevista pels dies 13, 20 i 26 d’abril i 4 de maig de 2018.

SEGON.- Comunicar el present acord al personal de l’Ajuntament pel seu coneixement.

COMUNICAT DE SITUACIÓ DE PREALERTA DEL NEUCAT

Es comunica que en base a les previsions meteorològiques emeses pel Servei Meteorològic de Catalunya i per les afectacions que es preveu que se'n poden derivar, correspon posar el Pla especial d'emergències per nevades a Catalunya (NEUCAT) en situació de Prealerta.

EN EL CAS DE SANT QUIRZE, TIRAREM SAL ALS PRINCIPALS CARRERS I DEIXAREM SACS DE SAL DAVANT DE L'AJUNTAMENT PER QUI EN PUGUI NECESSITAR.

A partir del migdia de demà dilluns entrarà un front de precipitació des del Pirineu Occidental (Vall d'Aran, Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alt Urgell i Cerdanya). Inicialment la cotade neu es situarà en torn dels 800 metres i baixarà progressivament fins als 400 al final del dia.

Aquest front es desplaçarà cap al Est afectant les comarques del Pirineu i Pre-Pirineu Central durant la tarda i tota la nit. La cota de neu es mantindrà al voltant dels 400 metres
afectant a les comarques de Solsonès, Berguedà, Ripollès, Moianès, Osona, Garrotxa i Selva.

Durant la matinada el front tornarà a girar sentit Sud-Oest afectant a les comarques abans esmentades afegint zones de la Catalunya Central i Ponent. La cota de neu es situarà entorn dels 400 metres de manera generalitzada, podent baixar
puntualment a prop dels 300 metres.

La distribució geogràfica del fenomen dins la zona avisada és de caràcter extens.

Butlletí digital

Horaris d'atenció al públic

  • De dilluns a divendres de les 9:00h a les 13:30h
  • Dilluns també a la tarda de les 16h a les 18.30h.
 

Tens algun dubte?

Som aquí per ajudar.