Procés selectiu plaça de PEÓ

ACTA DE LA COMISSIÓ TÈCNICA DE VALORACIÓ DELS CANDIDATS PRESENTATS A  LA PLAÇA DE PEÓ, PERSONAL LABORAL DE CARÀCTER TEMPORAL

 

BASES REGULADORES DEL PROCES DE SELECCIO PER COBRIR EL LLOC DE TREBALL, DE FORMA TEMPORAL, D¡¦UNA PLACA DE PEO.

PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATORIA

Aquestes bases tenen per objecte la regulacio del procediment per a la constitucio d¡¦una borsa de treball que permeti la seleccio i contractacio del personal temporal per ocupar la placa de peo.

Es objecte de la present convocatoria la seleccio per cobrir 1 lloc de treball de la placa de peo.

L'Ajuntament de Sant Quirze Safaja es reserva el dret de modificar el perfil demanat, en cas que quedi deserta la placa convocada.

SEGONA.- REQUISITS DE PARTICIPACIO
Les persones interessades en participar en la convocatoria han de complir els requisits seguents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unio Europea o la dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unio Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulacio dels treballadors.
b) Tenir complerts setze anys i no excedir de l¡¦edat de jubilacio forcosa.
c) No patir malaltia o limitacio fisica o psiquica que impedeixi complir les funcions corresponents a la placa convocada.
d) Tenir els requisits especifics del lloc de treball pel qual s¡¦opta.
e) Disposar de la titulacio exigida per la placa convocada.
f) No estar inhabilitat/da per l¡¦exercici de les funcions publiques per sentencia ferma, ni estar separat/da, mitjancant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administracio publica.
g) No estar afectat/da per cap de les causes d¡¦incompatibilitat i/o d¡¦incapacitat aplicable al personal de l¡¦Administracio Local.

TERCERA.- REQUISITS ESPECIFICS DEL LLOC DE TREBALL
Requisits:
a) Certificat d'escolaritat o titulacio equivalent. b) Bon nivell de catala parlat. Es valorara acreditar el Nivell B2 de catala c) Carnet de conduir B1 d) Es valorara experiencia en treballs de manteniment i de jardineria.

QUARTA.- CARACTERISTIQUES DEL CONTRACTE O NOMENAMENT
La persona seleccionada se li efectuara un contracte laboral temporal. Les funcions basiques a realitzar, la durada del contracte o nomenament, i la jornada de treball sera la corresponent al tipus de lloc de treball ofertat, que s¡¦indica a continuacio:
Lloc de treball:
Peo de brigada municipal.
Caracteristiques del lloc de treball:
Categoria: peo
Grup de cotitzacio: 10
Complement especific lloc de treball: 433,31

Funcions basiques:
Realitzar i executar els treballs senzills d'obra nova o manteniment de la brigada municipal per tal de conservar el bon estat d¡¦instal.lacions i dependencies municipals i de la via publica i mantenir l'ordre i la neteja tant en l'obra com en les eines que faci servir de conformitat amb les instruccions fixades pel seu superior jerarquic.

Funcions Generals:
1. Realitzar tasques de manteniment de les instal¡Placions i equipaments municipals i de la via publica sota les indicacions de l¡¦encarregat o empleat en qui delegui.
2. Controlar el correcte estat de les instal¡Placions i equipaments dels centres o espais on el lloc desenvolupa la seva activitat i vetllar pel seu bon us.
3. Realitzar tasques de transport de materials amb vehicles.
4. Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament maquinaria i eines
relacionades amb la seva activitat, aixi com els mitjans i equips de proteccio posats a la seva disposicio, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en materia de prevencio de riscos laborals.

Funcions especifiques:
1. Realitzar tasques de manteniment de les instal¡Placions i equipaments municipals i de la via publica sota les indicacions de l¡¦encarregat o empleat en qui delegui.
„X Executa tasques basiques de manteniment de les instal¡Placions, equipaments, via publica, aixi com carregues i descarregues, trasllat de material, mitjans i neteja d'obres.
„X Controla la correcta evolucio de les tasques que esta realitzant.
2. Controlar el correcte estat de les instal¡Placions i equipaments dels centres o espais on es desenvolupa la seva activitat i vetllar pel seu bon us.
„X Comunica els desperfectes i incidencies que es puguin produir als seus superiors i proposa la seva reparacio.
„X Utilitzar les eines manuals i mecaniques que requereix el desenvolupament manual dels treballs encomanats, aixi com te cura de la seva reparacio i el seu estat de conservacio.
„X Realitza tasques de manteniment de maquinaria, vehicles i eines.
3. Realitzar tasques de transport de materials amb vehicles.
„X Subministra el material requerit per l¡¦equip de manteniment municipal, i en cas de necessitat, fa la comanda al proveidor.
„X Te cura del bon manteniment dels vehicles que empra per al desenvolupament de les tasques encomanades.
4. Donar suport a l¡¦equip de manteniment municipal.
„X Dona suport en els diferents ambits d'actuacio de la brigada municipal i assisteix, en cas d'absencia, al responsable en l'obra, assumint les seves funcions i finalitzant la tasca encomanada.
„X Comunica als superiors responsables els desperfectes i possibles incidencies que es puguin produir en l¡¦execucio de les seves funcions.
5. Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament maquinaria i eines relacionades amb la seva activitat, aixi com els mitjans i equips de proteccio posats a la seva disposicio, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en materia de prevencio de riscos laborals.
6. Es valorara experiencia en jardineria: treballs de desbrossar i de manteniment.

Durada del contracte i jornada:
Des del dia 1 de juny i fins el 31 de desembre de 2019
Jornada sencera de 37,5 hores setmanals.
L'horari sera de 8.00 a 15.30 hores de dilluns a divendres
En moments puntuals en que s¡¦organitzin activitats els caps de setmana, s¡¦haura de variar l¡¦horari per donar suport a aquestes activitats. Els dies en que s¡¦hagi de treballar el cap de setmana s¡¦avisaran amb antelacio i es compensaran amb els dies de festa que pertoquin

CINQUENA.- PROCES SELECTIU
La seleccio es fara pel sistema de concurs que consistira, en la valoracio dels merits al¡Plegats pel que fa al perfil professional i els criteris socials; i de l¡¦altra en una entrevista amb els 5 primers candidats que hagin obtingut millor puntuacio en la valoracio de merits.
En cas d¡¦empat en la puntuacio es prioritzara el/la candidat que tingui millor puntuacio en l¡¦apartat del perfil professional, en cas de persistir l¡¦empat es prioritzara qui tingui millor puntuacio en l¡¦apartat de carregues familiars.
Valoracio de merits:

La Comissio Tecnica de Valoracio avaluara els merits al¡Plegats i degudament justificats pels/per les aspirants, conforme el barem seguent, i sempre sobre la documentacio acreditativa aportada dins el termini de presentacio de sol¡Plicituds:

Fase A (Valoracio fins a maxim 8 punts)
Experiencia professional i formacio:
1. Experiencia professional en l¡¦ambit public i/o privat desenvolupant tasques similars a les funcions propies del lloc a cobrir, fins a un maxim de 5 punts, a rao d¡¦1 punt per cada any complet.
2. Altres titulacions academiques que no siguin exigides com a requisit a la convocatoria i cursos de formacio i perfeccionament relacionats amb el lloc de treball a cobrir, fins a un maxim de 4 punts,

Fase B (valoracio fins a maxim 5 punts):
Entrevista personal, que sera realitzada pels membres de la Comissio Tecnica de Valoracio i consistira en mantenir un dialeg amb els/les aspirants, per tal d¡¦avaluar la seva idoneitat respecte de les funcions del lloc a cobrir. La conversa versara sobre l¡¦exposicio que faci l¡¦aspirant del seu perfil personal i professional, de la motivacio per l¡¦oferta de treball i alguna pregunta tecnica sobre el treball a realitzar. En funcio del lloc de treball a cobrir es podra determinar la realitzacio d¡¦alguna prova practica relacionada amb les tasques a desenvolupar, per comprovar la idoneitat de l¡¦aspirant al lloc de treball a ocupar. La no presentacio de l¡¦aspirant a l¡¦entrevista determinara la seva exclusio del proces selectiu.

SISENA.- PRESENTACIO DE SOL¡PLICITUDS
La convocatoria d¡¦oferta publica d¡¦ocupacio es publicara al tauler d¡¦anuncis i a la pagina web de l¡¦Ajuntament de Sant Quirze Safaja.
Les persones interessades en participar en la convocatoria presentaran sol¡Plicitud, segons el model d¡¦instancia generica, fins al dia 21 de maig de 2019.
A les sol¡Plicituds s¡¦hi haura d¡¦adjuntar:
„X Curriculum personal i professional amb detall de les tasques realitzades.
„X Copia del DNI.
„X Copia compulsada de la titulacio exigida per al lloc o llocs de treball pels quals s¡¦opta.
„X Copia compulsada de tota la documentacio acreditativa dels merits al¡Plegats.
„X Informe de vida laboral actualitzat.
„X L¡¦impres de sol¡Plicitud i les bases de la convocatoria, aixi com la informacio complementaria que sigui precisa podra sol¡Plicitar-se a la Oficina d¡¦Atencio al Ciutada de l¡¦Ajuntament de sant Quirze Safaja.
„X El lloc de presentacio de les sol¡Plicituds sera a la Oficina d¡¦Atencio al Ciutada de l¡¦Ajuntament de Sant Quirze Safaja, carrer Barcelona, 2 de Sant Quirze Safaja dins l¡¦horari d¡¦atencio al ciutada..

CONSIDERACIONS SOBRE LA FORMA DE PRESENTACIO DELS DOCUMENTS ACREDITATIUS
„X Per tal d¡¦acreditar correctament el temps treballat, ja sigui en l¡¦ambit privat o en una administracio publica, caldra que de la documentacio presentada es desprengui: data d¡¦alta a l¡¦empresa, data de baixa, tipus d¡¦activitat realitzada i categoria professional. Per tant es necessari presentar un certificat de vida laboral actualitzat.
„X En el cas del temps treballat a l¡¦administracio publica sera necessari un certificat d¡¦annex prestats.
„X En el cas de treball autonom, s¡¦haura d¡¦acreditar mitjancant copia compulsada de l¡¦alta censal de l¡¦activitat i certificacio de cotitzacio al regim autonom.
„X Per a l¡¦acreditacio i valoracio dels cursos de formacio, caldra aportar copia compulsada de la certificacio expedida en la qual consti la denominacio del curs i la seva durada expressada en hores lectives, i si es possible programa formatiu.
„X Carnet de conduir: aportar fotocopia compulsada del carnet de conduir B1 vigent.

Butlletí digital

Horaris d'atenció al públic

  • De dilluns a divendres de les 9:00h a les 13:30h
  • Dilluns també a la tarda de les 16h a les 18.30h.
 

Tens algun dubte?

Som aquí per ajudar.