CONVOCATÒRIA DE PLE EXTRAORDINARI D’ORGANITZACIÓ DE 21 DE JUNY DE 2019

Convocar sessió EXTRAORDINÀRIA D’ORGANITZACIÓ del Ple de la Corporació, pel DIVENDRES dia 21 DE JUNY de 2019, a les 19:00 hores (primera convocatòria) i a les 19:30 hores (segona convocatòria), a celebrar a la  Sala de Sessions de l’edifici consistorial, per a tractar els temes que figuren en el següent

ORDRE DEL DIA:

 1. Acord d’aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió de 15 de juny de 2019.
 2. PROPOSTA D’ACORD PER DETERMINAR EL RÈGIM DE SESSIONS
 3. PROPOSTA ACORD DE CREACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I EL SEU RÈGIM DE COMPETÈNCIES
 4. Donar compte de la Resolució d’Alcaldia de delegació de competències ( cartipàs)
 5. Donar compte de la Resolució d’Alcaldia de nomenament de Tinents d’Alcalde
 6. PROPOSTA ACORD DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS A ORGANS SUPRAMUNICIPALS
 7. PROPOSTA D’ACORD DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE COMPTES
 8. PROPOSTA D’ACORD DE CREACIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
 9. PROPOSTA D’Acord d'atribució de dedicacions parcials i fixació d'assistències.

Butlletí digital

Horaris d'atenció al públic

 • De dilluns a divendres de les 9:00h a les 13:30h
 • Dilluns també a la tarda de les 16h a les 18.30h.

Tens algun dubte?

Som aquí per ajudar.