Tributs

Els tributs que l'ORGT recapta per a aquest Ajuntament són:

  • IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS: del 2 d'abril al 4 de juliol
  • IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS (DOMICILIAT): 1a fracció el 3 de juliol - 2a fracció l'1 de desembre
  • IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS: de l'1 de setembre al 2 de novembre
  • IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA: del 1 de març al 2 de maig
  • IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES: del 15 de setembre al 15 de novembre
  • TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES: del 2 de juny al 4 d'agost
  • TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES COMERCIALS: del 2 de juny al 4 d'agost
  • TAXA ESCOMBRARIES SELECTIVES: del 2 de juny al 4 d'agost
  • TAXA PER MANTENIMENT DE CEMENTIRI MUNICIPAL: de l'1 de setembre al 3 de novembre

OFICINES DE CALDES DE MONTBUI DE L'ORGT
Plaça de la Font de Lleó, 11
T: 938 626 550 F: 934 117 807
Email: [email protected]

Per a domiciliar els tributs