Tributs

Els tributs que l'ORGT recapta per a aquest Ajuntament són:

  • IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS: de l'5 d'abril al 5 de juny
  • IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS: del 5 de setembre al 5 de novembre
  • IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA: del 4 de febrer al 4 d'abril
  • IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES: del 5 de setembre al 5 de novembre
  • TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES: del 3 de juny al 5 d'agost
  • TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES COMERCIALS: del 3 de juny al 5 d'agost
  • TAXA ESCOMBRARIES SELECTIVES: del 3 de juny al 5 d'agost