• Inici
 • Ajuntament
 • Junta de Govern Local

Junta de Goven Local

TROBAREU LES ACTES DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL CLICANT AQUÍ

Vist l’article 20.1 lletra b). de la Llei 7/1985 de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local, i l’article 35.2 lletra d). del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals de 28 de novembre de 1986, que estableixen que la Junta de Govern Local en els Municipis amb població de dret de menys de 5.000 habitants, existirà quan així ho disposi el seu Reglament orgànic o així ho acordi el Ple del seu Ajuntament.

Atès que el nostre municipi està inclòs en aquesta franja de població inferior als 5.000 habitants de dret i que la gestió dels assumptes de competència municipal requereix una organització més àgil i eficaç, i una assistència a més curt termini, de forma que es considera necessària la constitució de la Junta de Govern Local per a la que es preveu un règim de sessions setmanal, i a favor de la qual el ple delegaria totes aquelles competències que la legislació vigent autoritza.

Atès que el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals de 28 de novembre de 1986, estableix que la Junta de Govern Local està integrada per l’Alcalde que la presideix, i un nombre de regidors no superior a un terç del nombre legal de membres de la Corporació. El cessament dels membres de la Junta de Govern Local és de lliure competència de l’Alcalde i la pot exercir en qualsevol moment. Tant els nomenaments com els cessaments es realitzaran per Decret de l’Alcaldia, del què se n’haurà de donar compte al Ple en la primera sessió que celebri a més de publicar-se el nomenament al Butlletí Oficial de la Província.

Atès que en els municipis amb Junta de Govern Local el nombre de Tinents d’Alcalde no podrà excedir d’un terç del nombre legal de membres de la Corporació, de conformitat amb el previst a l’article 22 del Decret Legislatiu 781/1996, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions vigents en matèria de Règim Local.

Vist l’article 114.3.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, que estableix que la creació dels òrgans complementaris de l’organització municipal s’ha adoptar per acord de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.

Es proposa l’adopció del següent acord :

 • Primer.- Que l’organització municipal quedi complementada amb la Junta de Govern Local que haurà d’estar integrada per l’Alcalde i els dos tinents d'Alcalde.
 • Segon.- Es deleguen en la Junta de Govern Local les competències del Ple previstes a l’article 22.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril i en les lletres que seguidament es detallen i que no resulten excloses expressament de la possibilitat de delegació d’acord amb la modificació de l’esmentat article realitzada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre:
 1. L’exercici de les accions judicials i administratives, i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l’ajuntament, en matèries de la competència del Ple així com la defensa de la Corporació.
 2. La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada dels quals, dintre de cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, llevat les de tresoreria que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 3. Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 €, així com els contractes i concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatres anys i els plurianuals de menor durada quan el seu import acumulat de totes les anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del Pressupost del primer exercici, i , en tot cas, quan sigui superior a la quantitat assenyalada en aquesta lletra.
 4. L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els Pressupostos.
 5. L’adquisició de bens i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressuposti, en tot cas, quan sigui superior a 3.005.060,52 €, així com les alienacions patrimonials en els següents supòsits:
  1. quan es tracti de béns immobles o béns mobles que estiguin declarats de valor històric o artístic i no estiguin previstes en el pressupost.
  2. quan estant previstes en el pressupost, superin els mateixos percentatges i quantitats indicats per a les adquisicions de béns.
 6. Qualsevol altra funció que li atribueixin les lleis o que la normativa assigni a l’Ajuntament i no especifiqui a quin òrgan correspon.
 • Tercer. - Disposar que la Junta de Govern Local celebrarà les seves sessions ordinàries amb caràcter quinzenal, els dilluns a les 12.30h.

 

 Qualsevol consulta que tingueu, podeu adreçar-vos a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament.

Butlletí digital

Horaris d'atenció al públic

 • De dilluns a divendres de les 9:00h a les 13:30h
 • Dilluns també a la tarda de les 16h a les 18.30h.

Meteo

Tens algun dubte?

Som aquí per ajudar.