• Inici
  • Ajuntament
  • Comarca del Moianès

Comarca del Moianès

EL RECONEIXEMENT DE LA COMARCA: LA ÚNICA OPCIÓ PER MANTENIR EL MODEL DESENVOLUPAT AL MOIANÈS

logoEl Moianès és una comarca reconeguda històricament en diferents moments del temps. Sempre ha estat present en les classificacions de comarques i de propostes d'organització territorial que s'han fet des de l'any 1600. Geogràficament, socialment i econòmicament és un territori que presenta característiques similars, i alhora compleix els requisits establerts pel Decret legislatiu 4/2003 del Text refós de la Llei d'organització comarcal per la creació d'una nova comarca, i així poder ser reconeguda com a tal. Tanmateix, la comarca del Moianès mai ha estat reconeguda oficialment.

banner ajuntamentsMalgrat aquesta manca de reconeixement oficial, els municipis que formem part del Moianès sabem que som un territori de característiques similars en el que els nostres habitants i empreses tenen necessitats semblants. D'altra banda, també som conscients que cada un de nosaltres, per separat, no té suficients mitjans per a donar resposta a determinades necessitats que els nostres ciutadans i empreses plantegen i hem comprovat que el fet de treballar conjuntament a favor del Moianès permet donar resposta a les necessitats de cadascun dels municipis que en formem part.

Després d'aquests 18 anys, els actuals projectes de reformes legislatives estatal i catalana de l'administració local estan posant un punt i final en aquest camí de "ser malgrat no et deixen ser". El Consorci i el seu model de funcionament i de prestació de serveis estan en el seu camí final i cal prendre la decisió definitiva: o esdevenim comarca, o perdem allò construït. Els municipis del Moianès creiem fermament en l'eficiència i eficàcia del model de treball conjunt que estem duent a terme, perquè tenim un projecte comú i una estratègia per dinamitzar econòmicament i socialment el territori. Durant aquests 18 anys també hem demostrat que volem i sabem treballar plegats.

Per això, tornem a reivindicar que el Moianès sigui reconegut com a comarca.

PERQUÈ l'expedient de sol·licitud que hem presentat ha superat totes les comissions tècniques de la Generalitat de Catalunya

Fa anys que el Moianès reclama la comarca. L'última sol·licitud que els deu municipis del Moianès hem presentat voluntàriament a la Generalitat de Catalunya és del 22 d'abril del 2010. Aquesta sol·licitud compleix tots els requisits establerts per la llei i ha superat totes les comissions tècniques pertinents. Només manca la decisió política del Govern de la Generalitat de Catalunya.

PERQUÈ la creació de la comarca no implica cap canvi quotidià

El reconeixement de la comarca no suposarà cap canvi en la vida quotidiana de les persones. Anirem al mateix hospital, institut o jutjat on anem actualment. La gent anirà on voldrà, com ara. Les comarques no tenen atribuïdes competències en relació a la prestació dels serveis directes i de gestió dels equipaments en els àmbits de salut, ensenyament o justícia. Aquestes competències les té directament el Govern de la Generalitat. El reconeixement de la comarca tampoc implica la creació de nous equipaments comarcals.

PERQUÈ volem una eina, no un sentiment de pertinença

L'objectiu del model de treball conjunt desenvolupat al Moianès és donar resposta a les necessitats de les persones, empreses i ajuntaments del Moianès. No reivindiquem la comarca com un simple sentiment de pertinença, reivindiquem la comarca perquè volem un instrument útil, pròxim que ens permeti oferir als nostres ciutadans, empreses i ajuntaments més i millor serveis.

PERQUÈ implica un finançament adequat

El model desenvolupat no percep cap finançament estable que permeti el manteniment d'una estructura bàsica, pel sol fet de ser gestionat per un Consorci. El finançament de les comarques es basa fonamentalment en tres blocs:

  1. Fons de Cooperació Comarcal: transferències incondicionades provinents de la Generalitat.
  2. Contractes-Programa: transferències provinents de la Generalitat per a oferir determinats serveis o acomplir funcions concretes (menjador escolar, transport escolar i serveis socials).
  3. Subvencions obtingudes de diferents administracions per haver presentat projectes a convocatòries públiques.
El model del Moianès no té dret al finançament del primer i segon apartat pel fet que l'entitat que el gestiona és un consorci i no un consell comarcal. Si el mateix model del Moianès estigués gestionat per un Consell Comarcal, hagués rebut al 2012, només en concepte de Fons de Cooperació Comarcal, 626.000,00€, a part de les transferències per contractes programes i les subvencions sol·licitades. A diferència d'això, el Consorci es finança bàsicament amb subvencions obtingudes a través de convocatòries públiques de subvencions i de la quota que paguen els ajuntaments.

PERQUÈ no suposarà més despesa

El reconeixement de la comarca del Moianès no suposa més despesa en administracions, simplement una nova redistribució dels Fons de Cooperació Comarcal destinats a tots els Consells Comarcals que existeixen actualment. Per tant, no suposarà cap increment de cost al ciutadà. I a diferència del que passa ara, aquests recursos aniran directament al Moianès per poder oferir els serveis actuals en condicions i alhora ampliar i prestar-ne de nous. Aquest fet repercutirà en una clara millora de qualitat de vida de les persones.

PERQUÈ la comarca és el nivell d'administració definit per les noves lleis per a gestionar el model de treball de prestació de serveis mancomunat que hem desenvolupat

El Moianès té vida pròpia i per aquest motiu necessita el seu òrgan supramunicipal que l'articuli, que el coordini i que li permeti continuar dissenyant les estratègies territorials i sectorials per tal de desenvolupar-se econòmicament i socialment. I cal fer aquesta feina de forma arrelada al territori per crear llocs de treball, generar riquesa i millorar la qualitat de vida dels seus habitants. Els projectes de llei en tràmit donen a la comarca la legitimitat necessària com a nivell d'administració reconeguda institucionalment per cooperar i prestar serveis conjunts. Així, les noves lleis li atorguen cobertura legal pels processos de mancomunació de serveis que permetrien evitar que serveis municipals desapareixin. El model ja està construït i està donant bons resultats. Sabem treballar conjuntament i tenim experiència que ens avala. El reconeixement de la comarca és indispensable per a mantenir-lo.

PERQUÈ no suposa NI més administracions NI més burocràcia

Actualment, els deu municipis del Moianès ens repartim en tres comarques. Reconèixer la comarca del Moianès no vol dir sobreposar aquesta comarca a les altres administracions, sinó substituir les tres parts actuals per una de única en aquesta part del territori. D'altra banda, amb el reconeixement de la comarca es dissoldria el Consorci integrant les seves activitats en el Consell Comarcal. Per tant, tampoc en aquest sentit es duplicarien funcions.

PERQUÈ volem seguir treballant per fomentar i incentivar la creació d'ocupació en el Moianès

En aquests moments de crisi, les administracions han d'intentar ajudar i donar resposta als ciutadans i a les empreses del territori. És una qüestió de responsabilitat de la Generalitat i de l'Estat valorar si en aquest context de crisi econòmica es legítim eliminar els instruments que funcionen, estan ajudant a crear ocupació i a
esmorteir els efectes de la crisi, que són avalats amb bons resultats i que no són deficitaris. Repetim, és una qüestió de responsabilitat.

PERQUÈ creiem que pobles petits, identitat i un model de gestió eficient és una suma possible

Els projectes de lleis estatal i catalana ( aprovats i en tràmit) aposten i incentiven, de forma definitiva, la fusió de petits municipis com a eina per a fer eficient la prestació dels serveis. Els petits pobles del Moianès volem continuar sent pobles i volem evitar la problemàtica que suposaria una fusió amb municipis. El reconeixement de la comarca permetrà continuar treballant en models de prestació conjunta de serveis, que permeten beneficiar-nos dels avantatges de la mancomunació, fent-los sostenibles econòmicament, sense haver de resignar-nos a una simple fusió de municipis.

PERQUÈ els municipis volem continuar decidint el nostre futur

El reconeixement de la comarca permetrà que els municipis del Moianès mantinguem el model de governança que hem construït, en el que tots els municipis estem representats en l'Assemblea d'Alcaldes amb el mateix poder per decidir i que ha donat excel·lents resultats durant les 5 legislatures (amb canvis de partits polítics i representants) de vida del Consorci. Volem continuar exercint el dret a l'autonomia local i mantenir la capacitat de decidir quins projectes i serveis són necessaris per a desenvolupar el nostre territori en favor dels nostres ciutadans i les nostres empreses.

 

Descarrega't la guia SOM10