Anuncis

 • ANUNCIS PUBLICATS A L'aJUNTAMENT DE sANT QUIRZE SAFAJA
 • Anunci publicat al BOPB el 12 de desembre de 2014 pel projecte d'habilitació de l'aparcament del Parc de l'Aigua i Centre Cívic (descarregar)
 • Anunci publicat al BOPB el 12 de desembre de 2014 pel projecte de rehabilitació de l'Antic Ajuntament  per a local d'entitats (descarregar)
 • Anunci publicat al BOPB per l'expedient núm 02/2004 instruït a instància de COLONIES RV, SA per a l'exercici d'una casa de colònies en aquest municipi (descarregar)
 • Anunci publicat el 27 de febrer de 2014 al BOPB per inici d'exposició al públic del projecte de reconstrucció de la masia de Cuspinera (descarregar)
 • Anunci publicat el 27 de febrer de 2014 al BOPB per al requeriment als propietaris llistats perquè executin les obligacions de prevenció d'incendis (descarregar)
 • Anunci publicat el 23 de gener de 2014 al BOPB per la devolució a l’empresa CONSTRUCCIONS PRHO, SA de la garantia econòmica per la primera fase del Centre Cívic (descarregar)
 • Anunci publicat el 30 de desembre de 2013 al BOPB d'aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals 2014 de l'Ajuntament de Sant Quirze Safaja (descarregar)
 • Anunci de rectificació d'errada publicat al DOGC pel que fa a l'aprovació del pressupost de l'Ajuntament de Sant Quirze Safaja pel 2013 a 27 de novembre de 2013 (descarregar)
 • Anunci publicat el 13 de novembre de 2013 al BOPB d'aprovació inicial del Projecte de Regularització de finques situades a la unitat d’actuació 10 de Les Clotes (descarregar)
 • Anunci publicat el 13 de novembre de 2013 al BOPB d'exposició pública del pressupost per l'Ajuntament de Sant Quirze Safaja per l'exercici 2014 (descarregar)
 • Anunci publicat el 7 de novembre de 2013 al BOPB per la convocatòria pública per a Jutge de Pau substitut de Sant Quirze Safaja (descarregar)
 • Anunci d’aprovació provisional de les ordenances 2014 a 4 de novembre de 2013 (descarregar)
 • Anunci del 28 d'octubre de 2013 al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del Projecte de Reparcel·lació de la Unitat d'actuació UA-10 Les Clotes (descarregar)
 • Anunci del 13 de febrer de 2013 per al plànol de delimitació de les urbanitzacions que no tenen continuïtat immediata amb la trama urbana situades a Sant Quirze Safaja (descarrega)
 • Anunci del 12 de novembre de 2012 en el que s'aprova el Pressupost de la Corporació per aquest 2013, plantilla de personal i bases d'execució (descarregar)
 • Anunci del 12 de novembre de 2012 en la que es canvia provisionalment el 1r tinent d'Alcalde (descarregar)
 • Anunci del 6 de novembre de 2012 en el que hi consta la modificació de 3 Ordenances Municipals (descarrega)
 • Anunci del 19 d'abril de 2012 per a l'aprovació del pressupost de la Corporació, plantilla de personal i bases d'execució (descarregar)
 • Anunci del 17 d'abril de 2012 per l'aprovació dels pressupostos de la Corporació, plantilla de personal i bases d'execució (descarregar)
 • Anunci del 2 d'abril de 2012 per l'abandoment de vehicles a la via pública amb requeriment per tal que es retirin amb el termini de 15 dies hàbils (descarregar)
 • Anunci del 19 de març de 2012 sobre la modificació de crèdit del febrer de 2011 per la incorporació de romanent de tresoreria procedent de la liquidació de I'exercici 2010 (descarregar)
 • Convocatòria Pública per a cobrir la plaça de Jutge de Pau de Sant Quirze Safaja (descarregar)
 • Aprovació provisional de les Ordenances Fiscals de l'Ajuntament de Sant Quirze Safaja (descarregar)
 • Anunci del 24 d'octubre de 2011 on hi ha l'aprovació de l'ordenança municipal reguladora de l’accés electrònic a l’administració (descarregar)
 • Anunci del 18 d'octubre de 2011 en el que es fa públic que el Compte General de l'Ajuntament de SQS corresponent a l'exercici 2010 ha estat presentat i resta a disposició pública en un termini de 15 dies hàbils (descarregar)
 • Anunci del 3 d'octubre de 2011 on hi ha l'acord de modificar la plantilla de personal de la Corporació, procedint a l’amortització de la plaça/lloc de treball d'Administratiu de Serveis Generals de la plantilla de funcionaris d’aquesta corporació (descarregar)
 • Anunci del 3 d'octubre de 2011 on hi ha l’acord d’aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 25 reguladora de la taxa per la prestació del servei d’escola bressol “Els Quirzets” (descarregar)
 • Anunci del 3 d'octubre de 2011 on hi ha l'acord de reestructurar organitzativament el servei de la Llar d’Infants Municipal Els Quirzets (descarregar)
 • Anuncis del Projecte d'Urbanització del Bosc de Can Closa (descarregar)