Ple ordinari telemàtic 31 de juliol de 2020

Convocar sessió ordinària del Ple de la Corporació, pel divendres 31 de juliol de 2020, a les a les 19:00 hores (primera convocatòria) i a les 19:30 hores (segona convocatòria), a celebrar mitjançant videoconferència LOCALRETMEET, plataforma que el Consorci Localret ha posat en funcionament per celebrar les sessions dels òrgans col·legiats dels ens locals a distància, donant compliment al que preveu la disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, i que per garantir el caràcter públic de les sessions, serà retransmesa en directe pel canal Youtube de Localret, per a tractar els temes que figuren en el següent:

ORDRE DEL DIA:

 • 1. APROVACIÓ, EN EL SEU CAS, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 29 DE MAIG DE 2020

I.- PART RESOLUTIVA

 • 2.- PROPOSTA D’ACORD ASSIGNACIONS DE DEDICACIONS PARCIALS DE CÀRRECS ELECTES (X20219000335)
 • 3.- PROPOSTA D’ACORD D’AMPLIACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS EN LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN LES COMPETÈNCIES DE RECAPTACIÓ DE TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC (X2019000341)
 • 4.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CALENDARI DE FESTES LOCALS PER A L'ANY 2021 (X2020000227) S2020000765 28/07/2020 20:04:30
 • 5.- PROPOSTA D’ACORD D’ADJUDICACIÓ, DE CONFORMITAT AMB LA PROPOSTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE DATA 17 DE JULIOL DE 2020, DEL CONTRACTE DE LES OBRES DEL PROJECTE PER A L'ELIMINACIÓ DE LA COMPRA D'AIGUA EN ALTA A LES URBANITZACIONS ELS PINARS DEL BADÓ I LES CLOTES DE SANT QUIRZE DE SAFAJA ( X2020000035)
 • 6.- PROPOSTA D’ACORD D’ADJUDICACIÓ, DE CONFORMITAT AMB LA PROPOSTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE DATA 17 DE JULIOL DE 2020, DEL CONTRACTE DE LES OBRES DE LES ACTUACIONS 2 I 3 DEL PROJECTE DE MILLORA DEL SANEJAMENT DE LA ZONA DEL PLA DEL BADÓ DE SANT QUIRZE DE SAFAJA (X2020000074)
 • 7.- PROPOSTA D’ACORD PER ADJUDICAR, D’ACORD AMB LA PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE DATA 17 DE JULIOL DE 2020 A L’EMPRESA ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN, DEL CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU PER A LA SECTORITZACIÓ I INSTAL·LACIÓ DEL TELECONTROL DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA EN BAIXA AL MUNICIPI DE SANT QUIRZE SAFAJA (X2020000078)
 • 8.- PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 03/2020 (X2020000243)
 • 9.- PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 06/2020 (X2020000262)
 • 10.- PROPOSTA D’ACORD D’ADHESIÓ A L’ACORD MARC DE CONTRACTACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS _ACM (X2020000267)
 • 11.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DE SAFAJA A L’EXERCICI 2020 (X2020000269)
 • 12.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’EQUIPARACIÓ DE L’ESTRUCTURA RETRIBUTIVA DEL PERSONAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DE SAFAJA A LA DEL PERSONAL FUNCIONARI (X2020000271)
 • 13.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE PREVENCIÓ DE RESIDUS DE SANT QUIRZE SAFAJA (X2020000261)
 • 14.- RATIFICACIÓ DE LA PROPOSTA D’ACORD DE LA JUNTA DE GOVEN LOCAL DE DATA 15 DE JUNY DE 2020, DE MOCIÓ DE L’AGÈNCIA DE PATRIMONI NATURAL (X2020000213)
 • 15.- MOCIÓ PLENARIA AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE SAFAJA PRESENTADA PER LA SOCIETAT DE CAÇADORS DE SANT QUIRZE SAFAJA (X2020000260

II.- PART DE CONTROL

 • 16.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA DEL 69 AL 102 DE 2020 (X2020000088)
 • 17.- DESPATX ORDINARI I INFORMES DE REGIDORIES
 • Inversions via pública
 • Programa sectorial per la millora de camins municipals
 • Consell escolar ZER
 • Subvenció instal·lació fotovoltaica
 • Inversió arranjament estació de bombament Les Clotes
 • Anul·lació del casal d'estiu
 • Tallers d'estiu
 • Activitats de Gent Activa
 • Canvi d'empresa SAD
 • Festa Major
 • Pla Anual de Joventut
 • ZEPQA
 • Mapa de patrimoni cultural
 • Subvenció atorgada PUOSC
 • Subvenció pre-aprovada xarxa en alta d'aigua
 • Recuperació de la font de la Baumeta
 • Ajut 500
 • Projecte de millora C-59
 • Coordinació Generalitat - Ajuntament per temes de COVID i seguretat
III.- PRECS I PREGUNTES

Nou drecet de serveis mínims

Pròrroga de les mesures jurídiques administratives excepcionals, especialment en relació amb l'ampliació i/o pròrroga dels terminis dels diferents expedients administratius en curs, com a conseqüència de la situació d'emergència produida per la progressiva infecció del Coronavirus, i en conseqüència amb el decret de la presidència de 13 de març de 2020, en relació amb la limitació de la prestació dels serveis públics a aquells estrictament necessaris per al correcte funcionament dels serveis bàsics i estratègics i la restricció de la mobilitat del personal al servei de l'Ajuntament de Sant Quirze Safaja.

Decret

Butlletí digital

Horaris d'atenció al públic

 • De dilluns a divendres de les 9:00h a les 13:30h
 • Dilluns també a la tarda de les 16h a les 18.30h.
 

Tens algun dubte?

Som aquí per ajudar.