CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE 29 D’OCTUBRE DE 2021

Convocar sessió ordinària del Ple de la Corporació, pel divendres dia 29 d’octubre de 2021, a les a les 19:30 hores (primera convocatòria) i a les 20:00 hores (segona convocatòria), a celebrar mitjançant videoconferència LOCALRETMEET, plataforma que el Consorci Localret ha posat en funcionament per celebrar les sessions dels òrgans col·legiats dels ens locals a distància, donant compliment al que preveu la disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, i que per garantir el caràcter públic de les sessions, serà retransmesa en directe pel canal Youtube de Localret, per a tractar els temes que figuren en el següent

ORDRE DEL DIA:

 • 1. APROVACIÓ, EN EL SEU CAS, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DE 30 DE SETEMBRE DE 2021
I.- PART RESOLUTIVA
 • 2.- PROPOSTA D’ACORD DE D’APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS (X2021000348)
 • 3.- PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL 01 D’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES DE SANT QUIRZE SAFAJA (X2021000349)
 • 4.- PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL 26 TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CEMENTIRIS DE SANT QUIRZE SAFAJA (X2021000352)
 • 5.- PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 30 REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER NO TRIBUTARI DEL SERVEI MUNICIPAL DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE I DEMÈS SERVEIS COMPLEMENTARIS DE LA POBLACIÓ DE SANT QUIRZE SAFAJA (X2021000355)
 • 6.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CERTIFICAT FINAL DE LES OBRES D’ELIMINACIÓ DE LA COMPRA D’AIGUA EN ALTA A LES URBANITZACIONS DE PINARS DEL BADÓ I LES CLOTES (X2020000303)
 • 7.- PROPOSTA D’ACORD D’INICI DE LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PER A LA REDACCIÓ DEL PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE DE SANT QUIRZE SAFAJA I LA REDACCIÓ D’UNA MODIFICACIÓ DEL PLANEJAMENT GENERAL PER A LA SEVA ADAPTACIÓ AL PLA ESPECIAL (X2021000307) II.- PART DE CONTROL
 • 8.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA DEL NÚMERO 2021DECR000127 AL 2021DECR000141 DE 2021
 • 9.- DESPATX ORDINARI I INFORMES DE REGIDORIES
III.- PRECS I PREGUNTES

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE 30 DE JULIOL DE 2021

Convocar sessió ordinària del Ple de la Corporació, pel divendres dia 30 de juliol de 2021, a les a les 19:00 hores (primera convocatòria) i a les 19:30 hores (segona convocatòria), a celebrar mitjançant videoconferència LOCALRETMEET, plataforma que el Consorci Localret ha posat en funcionament per celebrar les sessions dels òrgans col·legiats dels ens locals a distància, donant compliment al que preveu la disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, i que per garantir el caràcter públic de les sessions, serà retransmesa en directe pel canal Youtube de Localret, per a tractar els temes que figuren en el següent:

ORDRE DEL DIA:
1. APROVACIÓ, EN EL SEU CAS, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA DE 16 D’ABRIL DE 2021

APROVACIÓ, EN EL SEU CAS, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DE 18 DE JUNY DE 2021

 

I.- PART RESOLUTIVA

2.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE SAFAJA PER LA CESSIÓ D’UN TERRENY AL PARATGE DE PUIG D’OLENA PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UNA TORRE DE SUPORT PER ANTENES 

3.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MOIANÈS AMB L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE SAFAJA PER REGULAR L’ENCOMANA DE GESTIÓ D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA INFORMÀTICA 

4.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚMERO 1 I CERTIFICACIÓ FINAL CORRESPONENTS AL PROJECTE DE SECTORITZACIÓ I INSTAL·LACIÓ DE TELECONTROL DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA EN BAIXA DE SANT QUIRZE SAFAJA 

5.- PROPOSTA D’ACORD INICI DE LICITACIÓ DE LES OBRES DE LA PRIMERA ACTUACIÓ DEL "PROJECTE DE MILLORA DEL SANEJAMENT DE LA ZONA DEL PLA DEL BADÓ DE SANT QUIRZE SAFAJA, ACTUACIO TRAM 1.1" 

6.- PROPOSTA D’ACORD D’ESMENA DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM 09_2021 D’HABILITACIÓ DE CRÈDIT FINANÇAT AMB ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA 

7.- PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 13_2021, MODALITAT DE SUPLEMENT I HABILITACIÓ DE CRÈDIT FINANÇAT AMB CÀRREC AL ROMANENT LIQUID DE TRESORERIA 

 

II.- PART DE CONTROL

8.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA DEL NÚMERO 2021DECR000078 AL 2021DECR000096 DE 2021 

9.- DONAR COMPTE DE L’INFORME SOBRE PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS CORRESPONENT AL 2N TRIMESTRE DE 2021

10. DONAR COMPTE DE L'INFORME DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2021

11.- DESPATX ORDINARI I INFORMES DE REGIDORIES

III.- PRECS I PREGUNTES

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE 7 DE MAIG DE 2021

Convocar sessió ordinària del Ple de la Corporació, pel divendres dia 7 de maig de 2021, a les a les 19:00 hores (primera convocatòria) i a les 19:30 hores (segona convocatòria), a celebrar mitjançant videoconferència LOCALRETMEET, plataforma que el Consorci Localret ha posat en funcionament per celebrar les sessions dels òrgans col·legiats dels ens locals a distància, donant compliment al que preveu la disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, i que per garantir el caràcter públic de les sessions, serà retransmesa en directe pel canal Youtube de Localret, per a tractar els temes que figuren en el següent

ORDRE DEL DIA:

1. APROVACIÓ, EN EL SEU CAS, DE L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE 5 DE FEBRER I 26 DE FEBRER DE 2021

I.- PART RESOLUTIVA

2.- PROPOSTA D’ACORD APROVACIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ DE L’ENCOMANDA DE GESTIÓ I DEL CONVENI TIPUS SOBRE L’ASSUMPCIÓ PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DE LA GESTIÓ ECONÒMICA LOCAL – ASGEL (X2021000084)

3.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM) DE SANT QUIRZE SAFAJA (X2021000090)

4.- PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 07_2021 PER SUPLEMENT I HABILITACIO DE CREDIT I BAIXES D'INGRESSOS FINANÇAT AMB CARREC AL ROMANENT DE TRESORERIA (X2021000168)

5.- RATIFICACIÓ DEL DECRET 2021DECR000036, DE 19 DE MARÇ DE 2021, D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM.1 CORRESPONENT A LES OBRES DE “PROJECTE PER A L'ELIMINACIÓ DE LA COMPRA D'AIGUA EN ALTA A LES URBANITZACIONS ELS PINARS DEL BADÓ I LES CLOTES DE SANT QUIRZE DE SAFAJA (X2020000303)

II.- PART DE CONTROL

6.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA DEL NÚMERO 2021DECR000021 AL 2021DECR000053 DE 2021 (X2021000067)

7.- DONAR COMPTE DE L’INFORME SOBRE PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS CORRESPONENT AL 1R TRIMESTRE DE 2021. (X2021000169)

8.- DONAR COMPTE DE L'INFORME DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2021. (X2021000171)

9. DESPATX ORDINARI I INFORMES DE REGIDORIES
• Arranjament de camins a través del Pla de Prevenció d'Incendis
• Arranjament de camins a través de subvenció extraordinària de Diputació
• Previsió d'arranjament de carrers no pavimentats a les urbanitzacions
• Escola: nou curs 2021-2022 i en marxa ampliació del pati
• Nou passeig peatonal al Pla del Badó
• Adjudicat el contracte de manteniment de la xarxa de clavegueram
• Redacció de les normes d'explotació de l'embassament
• Aplicació del Pla d'Actuació Local Juvenil: millora de la comunicació entre joves, coordinació amb el Consell Comarcal, reunió amb jovent, impulsar la implicació de joves a la Comissió de Festes i la creació d'una entitat.
• Seguiment del projecte del Camí esportiu SQS-Castellterçol
• Reclamació realitzada a les empreses proveïdores de telecomunicacions després de les incidències de març/abril
• Millores a la zona de la Font del Solà
• Inici de l'organització de la Festa Major 2021
• Redacció del projecte per un nou parc lúdic-esportiu per jovent a l'exterior
• Activitats culturals organitzades: dia del pare, concurs literari Màrius Torres i dia de la mare
• Inauguració de les casetes de llibres.
• Organització del casal d'estiu i tallers al Parc de l'Aigua
• Balanç de la diada de Sant Jordi.
• Activitats amb la Gent Activa.
• Redacció del projecte d'abastament en alta del ETAP al dipòsit de Torruella gràcies a una subvenció de l'ACA
• Inici del procediment de licitació del catàleg de masies
• Nou pla d'ocupació d'un peó de brigada
• Nou contracte d'assessoria comptable
• Propera trobada amb propietaris del Solà del Boix UA13, 14, 15 i 16
• Finalitzades les obres d'abastament d'aigua de Pla del Badó - Pinars del Badó - Les Clotes i Les Torres per desconnectar del Molí de Llobateras
• Iniciades les obres de Telecontrol dels dipòsits d'aigua del municipi
• Neteja d'una parcel·la a Les Clotes via Jutjats
• Inici de la licitació per les franges perimetrals de les urbanitzacions i nucli
• Campanya pels comerços
• Preinscripció de la llar d'infants
• Actes penjades dels òrgans de govern

III.- PRECS I PREGUNTES

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA DE 16 D’ABRIL DE 2021

Convocar sessió extraordinària del Ple de la Corporació, pel divendres dia 16 d’abril de 2021, a les a les 19:30 hores (primera convocatòria) i a les 20:00 hores (segona convocatòria), a celebrar mitjançant videoconferència LOCALRETMEET, plataforma que el Consorci Localret ha posat en funcionament per celebrar les sessions dels òrgans col·legiats dels ens locals a distància, donant compliment al que preveu la disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, i que per garantir el caràcter públic de les sessions, serà retransmesa en directe pel canal Youtube de Localret, per a tractar els temes que figuren en el següent

ORDRE DEL DIA:

 

I.- PART RESOLUTIVA

 

1. PROPOSTA D’ACORD D’ADJUDICACIÓ A L’EMPRESA ELECTRICA PINTO, DEL CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU PER A LA SECTORITZACIÓ I INSTAL·LACIÓ DEL TELECONTROL DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA EN BAIXA AL MUNICIPI DE SANT QUIRZE SAFAJA (X2021000035)

Butlletí digital

Horaris d'atenció al públic

 • De dilluns a divendres de les 9:00h a les 13:30h
 • Dilluns també a la tarda de les 16h a les 18.30h.
 

Tens algun dubte?

Som aquí per ajudar.