Skip to main content

CONVOCATÒRIA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE 29 DE SETEMBRE DE 2023 -

Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de la Corporació, pel divendres dia 29 de setembre de 2023, a les a les 19:30 hores (primera convocatòria) i a les 20:00 hores (segona convocatòria), a celebrar a la Sala de Sessions de l’edifici consistorial, per a tractar els temes que figuren en el següent.

ORDRE DEL DIA:

  1. APROVACIÓ, EN EL SEU CAS, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓN ORDINÀRIA DE 28 DE JULIOL DE 2023.

I.- PART RESOLUTIVA

  1. PROPOSTA D’ACORD DE Modificació de Crèdit en modalitat de Suplement de Crèdit Finançat amb Càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria (X2023000343)
  1. PROpoSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DE L’ESMENA del Conveni d’encàrrec de gestió pel servei d’informació i atenció a les dones i a la realització de polítiques de gènere SIAD període 2022-2025 (x2023000069)
  1. PROpoSTA D’ACORD PER A L’Aprovació de l’esmena del Conveni d’encàrrec de gestió DEL servei de migracions, acollida i vida digna compartida (x2023000075)
  1. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ FINAL D’OBRA CORRESPONENT A LES OBRES DE LA PRIMERA ACTUACIÓ DEL "PROJECTE DE MILLORA DEL SANEJAMENT DE LA ZONA DEL PLA DEL BADÓ DE SANT QUIRZE SAFAJA TRAM 1.1.” (X2022000112)

II.- PART DE CONTROL

  1. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA DEL NÚMERO 2023DECR000138 AL 2023DECR000164 de 2023 (X2023000079)
  1. DONAR COMPTE DE L’INFORME SOBRE PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2023 (X2023000091)
  1. DONAR COMPTE DE L'INFORME DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2023 (X2023000092)
  1. Despatx Ordinari i informes de regidories

III.- PRECS I PREGUNTES

Comencen les obres de la Casa del Poble

Us informem que les obres de la Casa del Poble previstes per l'anterior equip de govern i que s'iniciaven en la nostra legislatura ja han començat aquesta setmana.

Tindran una durada aproximada de 4 mesos i comprenen les actuacions relatives a la consolidació de l'estructura (murs, sostres, escales i coberta). Per tant, finalitzades aquestes obres, la Casa del Poble encara no estarà operativa, continuarem però tenim accessible la sala amb lavabo que ja estava disponible amb anterioritat a l’inici de les obres.

De nou dir-vos que l'arrencada d'aquestes obres no ha estat exempta de dificultats, donades les característiques i condicionants de les edificacions que comprenen la Casa del Poble, que impliquen que les obres que s’hi hagin d’executar tinguin certa complexitat constructiva.

 

CasaPoble02

Aquest fet ha requerit que tots, equip administratiu, tècnic i regidors, ens haguéssim de dedicar intensament a aquest contracte, per tal que no es perdés la possibilitat de fer aquestes obres així com les subvencions associades, doncs els projecte de la Casa del Poble és de l’any 2018 i s’han dedicat molts esforços des de l’Ajuntament dels que encara la ciutadania no s’ha pogut beneficiar.

Per a nosaltres, al igual que per a l'anterior equip de govern, poder comptar amb un altre equipament és del tot imprescindible, doncs a Sant Quirze Safaja disposem de pocs espais per a l’ús de la ciutadania. A més, en el nostre cas, com sabeu, tenim la intenció d'encabir en la Casa del Poble, al menys, espais per coworking i sales per entitats i per ús de la ciutadania de Sant Quirze Safaja.

Desitgem que no hi hagin imprevistos i que les obres finalitzin segons preveu el projecte, tant en terminis com en actuacions incloses.

Posada en marxa del pou provisional

Us volem comunicar que el pou provisional ja està en ple funcionament , per tant, ja no ens estem abastint amb cubes d'aigua .
 
Al respecte, comentar-vos que havíem arribat a una despesa diària de 2.500 € de cubes per poder satisfer les demandes del poble. Aquesta despesa global de cubes d'aigua ha estat molt elevada i, a més, era una despesa no prevista que ha hagut de ser sufragada amb romanent, per aquest motiu, estem fent els tràmits corresponents amb la línia de la Diputació de Barcelona d'ajuts per emergències que esperem que ens ajudi a restablir la nostra tresoreria .
 
Aquest pou provisional estarà en funcionament tota la tardor, a l'espera que el pou del Faig pugui restablir uns cabals més normalitzats (ara quasi exhaurits).
 
Us recordem però que les conques internes de Catalunya (on pertany Sant Quirze Safaja) segueixen estant molt baixes en recursos hídrics, per tant, SEGUIM EN EXCEPCIONALITAT i continuen sent d'aplicació totes les restriccions que ja coneixeu.
 
Us volem dir també que l'equip administratiu, tècnic i jurídic de l'ajuntament, junt amb la nostra concessionària d'aigües AGBAR, han estat treballant intensament tot l'estiu per poder fer els tràmits administratius i els procediments diversos requerits per les diferents administracions per poder adequar el pou provisional i per poder-lo posar en servei.
 
També volem fer un agraïment molt especial al titular del pou que ens ha fet la cessió per poder sufragar l'importantíssim dèficit d'aigua que pateix el poble, doncs els sistemes propis estan pràcticament esgotats.
 
Per últim, com ja us vam informar, seguim treballant en la construcció d'un nou pou que esperem que sigui la infraestructura definitiva per poder-nos abastir amb sistemes propis, considerant el pou provisional ara en funcionament com a sistema complementari per a casos d'emergència.

BAN ESTAT EXCEPCIONALITAT

COMUNICAT DE MESURES A APLICAR EN RELACIÓ A L’ÚS DE L’AIGUA EN ESTAT D’ EXCEPCIONALITAT

Us informem que el nostre municipi es troba actualment en ESTAT D’EXCEPCIONALITAT, fet que implica intensificar les reduccions en usos no prioritaris i l’activació dels recursos no convencionals en la seva totalitat i les extraccions subterrànies. Per tant, és prohibeixen determinats usos en zones urbanes i demanem a tots els veïns/es que es facin corresponsables d’aquesta situació i que, entre tots, siguem molt curosos amb l’ús d’aigua.

L’entrada en aquest ESTAT D’ EXCEPCIONALITAT de sequera comporta una sèrie de limitacions en el consum d’aigua especificades al PDF adjunt.

 

BAN_ESTAT_EXCEPCIONALITAT.PDF