Crònica del ple ordinari del 28 de febrer de 2020

L’ordre del dia va tractar diversos punts dels quals destaquen:

 • Aprovació del conveni AGINEEL de gestió informatitzada de les nòmines del personal de la Corporació Local. Una petició que des del 2015 que s’havia sol·licitat i que fins a la data no se’ns ha atorgat.
 • Actualització del conveni per a la gestió informatitzada del padró d’habitants AGIPH.
 • Aprovació del nom de la Plaça del Voluntariat després d’haver fet el procés participatiu amb una participació del 44% de la població amb dret a vot el passat 10 de novembre i havent obtingut un resultat del 87,5% a favor d’aquest nom. En breu col·locarem la placa a aquesta plaça.
 • Aprovació inicial del Pla Director d’Aigua. Podeu consultar una versió resumida en aquest enllaç.
 • Pròrroga del contracte de jardineria per 2 anys més pel manteniment dels espais verds al municipi.
 • No adjudicació de la licitació de la Casa del Poble per manca de finançament a 2019 i possibilitat de tenir-lo disponible al 2020.
 • Cessió temporal del terreny al Pla del Badó per instal·lar un dipòsit provisional.
 • Aprovació definitiva del projecte de clavegueram de Pla del Badó dividit en 3 fases d’execució.
 • Modificació de crèdit per incorporació d’ingressos per tal de finançar projecte de clavegueram de Pla del Badó i projecte de Telecontrol
 • Inici de licitació de les fases 2 i 3 del projecte de clavegueram de Pla del Badó que afecta als carrers Federico Gallo, Salvador Espriu i Bultó.
 • Inici de licitació del projecte de Telecontrol per a telegestionar tots els dipòsits d’aigua de SQS.
 • Increment de les retribucions en un 2% del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de SQS.
 • Ratificar conveni signat amb l’ADF Els Cingles.
 • Correcció d’esmena del conveni de cessió del terreny de Les Torras.
 • Informe de regidories:
  • Treball per a noves necessitats dels joves de SQS
  • Treball amb Comissió de Festes
  • Nous horaris de transport públic
  • Activitats organitzades per la Gent Activa
  • Activitats per la defensa de la dona
  • Noves tècniques comarcals de serveis socials sector Les Poues
  • Grup motor de la Gent Gran del Moianès
  • Educació: coordinació amb el Consell Comarcal i ZER Moianès, noves inversions
  • Pla Prevenció Incendis
  • Pla Vigilància Incendis
  • Catalogació de l’embassament
  • Activitats culturals: Carnestoltes, Dia del pare, Sant Jordi, Aplec de SQS
  • Activitats esportives: Kedada Trail, Oncodines Trail
  • Nou secretari en règim d’acumulació
  • Certificació zona ZEPQA
  • Sant Miquel del Fai
  • PAESC – Pacte Alcaldes del Canvi Climàtic
  • Subvencions Diputació de Barcelona
  • Mapa de Patrimoni Cultural de SQS

Resultats Pedals de la marató

Volem donar les gràcies a tots els participants de la PEDALS DE LA MARATÓ DE SQS que van respondre a l'enquesta. Els resultats ens permetran tirar endavant oportunitats de millora de cara a les properes edicions.
Algunes dades que ens han agradat com a conclusió:
 • Com descriuen el nostre estimat poble (al núvol adjunt)
 • Per cada euro destinat a aquesta cursa, tenim un retorn de quatre euros
 • La majoria son homes d'entre 36 i 50 anys, que provenen de la provincia de Barcelona i que habitualment ja practiquen aquest esport
 • El 72% dels participants recomanaria la cursa de nou!
Ara que ja estem al 2020, ens posem les piles per la Pedals d'aquest any!!!! Us hi esperem!

4.000 GRÀCIES SOLIDÀRIES

Infinites gràcies a tots els qui ho heu fet possible. Un any més, la Pedals de la marató de SQS ha aconseguit recaptar 4.000 euros per la Marató de Tv3 amb la participació de gairebé 600 inscrits.
Gràcies als participants, als col·laboradors, als voluntaris, als propietaris i a tots els sponsors que ens han ajudat en aquesta actvitat solidària.
GRÀCIES, GRÀCIES, GRÀCIES!!!!

Una enquesta per millorar el transport Públic al Moianès

El Consell Comarcal del Moianès està realitzant uns estudis per millorar el transport públic de la comarca. Dins d’aquests treballs, l’enquesta presentada la setmana passada té com a objectiu conèixer la mobilitat actual per tal d’ajustar l’oferta existent.

Aquesta enquesta és anònima i el Consell anima a totes les persones que viuen a la comarca a realitzar-la, es moguin en transport públic o no. Per mitjà d’un qüestionari molt breu, de menys de 10 minuts, es demana informació sobre l’últim dia que els usuaris es van desplaçar entre setmana i durant el cap de setmana.

Els estudis i l’enquesta es realitzen amb el suport de la Diputació de Barcelona i busquen conèixer les necessitats de mobilitat per motius de treball i estudi, així com millorar la cobertura a les zones amb mancances de servei.

La feina realitzada ha de servir per revisar i ajustar els horaris de les línies actuals, estudiar la necessitat de crear nous serveis a la demanda o augmentar el nombre de línies, entre d’altres accions. Es preveu que el projecte acabi a mitjans de 2020.

En motiu de la vaga general convocada pel 18 d'octubre de 2019, l'Ajuntament de Sant Quirze Safaja decreta serveis mínims

COMPLIMENT DELS SERVEIS MÍNIMS ESSENCIALS EN MOTIU DE LA CONVOCATÒRIA DE VAGA GENERAL CONVOCADA PER AL DIA 18 D'OCTUBRE DE 2019

Consta la convocatòria de vaga formulada per la Intersindical- CSC que està prevista per al dia 18 d'octubre de 2019, de 0.00 a 24.00 hores, i que afecta tots els treballadors i treballadores dels centres de treball a Catalunya.

Consta l’Ordre emesa pel Departament de Treball, Afers Socials i famílies TSF/187/2019, de 16 d'octubre, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s'han de prestar a la Comunitat Autònoma de Catalunya durant la convocatòria de vaga general convocada per al dia 18 d'octubre de 2019.

Cal distingir entre la fixació de serveis mínims per garantir els drets essencials de la ciutadania, objecte d'aquesta Ordre, i els serveis de seguretat i manteniment, que correspon fixar-los a les empreses una vegada escoltada la representació de les persones treballadores.

L'autoritat governativa ha de dictar les mesures necessàries per tal de mantenir el servei essencial, tenint en compte que aquesta restricció ha de ser justificada i proporcional amb l'exercici legítim del dret de vaga, reconegut a l'article 28.2 de la Constitució i jurisprudència d'aplicació.

Cal tenir en compte que en tractar-se d'una vaga general, que és una situació diferent i més complexa, en la qual es produeix una interacció de tots els sectors, a diferència de les vagues únicament sectorials, la fixació dels serveis a establir ha de tenir en compte que l'equilibri de tots els drets en joc no pot ser el mateix que el que s'ha de garantir en les vagues sectorials, la qual cosa justifica una minoració ponderada en la fixació de determinats serveis mínims respecte dels que es fixen en una vaga sectorial, en la qual la resta de serveis funcionen normalment.

Cal tenir en compte que la convocatòria de vaga general no ha estat subscrita per altres associacions sindicals que disposen de més àmplia representativitat en el teixit laboral català, per tant, cal preveure un desenvolupament o incidència menor, convé dictar uns serveis mínims que garanteixin la lliure decisió dels treballadors i treballadores d'afegir-se a la vaga, i també el dret de la ciutadania a disposar dels serveis essencials.

En  ús  de  les  facultats que  em  confereix l’article 53.1.c) del  Decret   Legislatiu 2/2003 de 28  d’abril    pel  que  s’aprova el  Text  Refós   de  la  Llei  Municipal i  de  Règim    Local   de Catalunya.

HE RESOLT :

PRIMER.- DICTAR els serveis mínims de l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja en motiu de la vaga general convocada pel dia 18 d'octubre de 2019 l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja:

 • SERVEI D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA

L’Ajuntament de Sant Quirze Safaja estarà obert en horari de 9.00 a 13.30 hores per poder garantir els serveis mínims a la ciutadania.

Estarà a disposició dels ciutadans el telèfon d’emergències 658 902 808.

SEGON.- COMUNICAR als Serveis econòmics de la Corporació la relació de treballadors que s’adhereixen a la vaga general convocada per al dia 18 d’octubre de 2019.

TERCER.- Donar compte de la present resolució en la primera sessió que celebrin el Ple de l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja.

 

Decret serveis mínims 18 octubre 2019

Butlletí digital

Horaris d'atenció al públic

 • De dilluns a divendres de les 9:00h a les 13:30h
 • Dilluns també a la tarda de les 16h a les 18.30h.
 

Tens algun dubte?

Som aquí per ajudar.