Skip to main content

Convocatòria de procés selectiu per ocupar la plaça d'educador/a i director/a de la llar d'infants municipal Els Quirzets

Per Decret d’Alcaldia de data 26 de juliol de 2022 i amb número 2022DECR000106, va aprovar la Convocatòria del procés selectiu per ocupar la plaça d’educador/-a i director/-a de la llar d’infants municipal “Els Quirzets” de Sant Quirze Safaja, així com les bases que regeixen el procés de selecció i l’inici del tràmit per la designació els membres que formaran part del Tribunal.

Més informació i bases al següent enllaç

Reglament del Cementiri Municipal

De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte del Reglament del Cementiri Municipal de Sant Quirze de Safaja, es recapta l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

 1. Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
 2. La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.
 3. Els objectius de la norma. d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

 

Descarregar arxiu 

Obres a la casa del poble

S’ha realitzat publicitat i difusió de l’actuació “Instal·lacions de producció d'energia geotèrmica destinades a la Casa del Poble” i s'ha fet constar que les actuacions han estat subvencionades pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

A l’equipament de la casa del poble s’ha instal·lat un cartell on es fa publicitat les actuacions que s’estan executant dins de la convocatòria d’actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic per als anys 2019 i 2020, corresponent al projecte d’instal·lació de geotèrmia per a l’adequació dels dos edificis del casc antic per a Casa del Poble.

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE 29 D’OCTUBRE DE 2021

Convocar sessió ordinària del Ple de la Corporació, pel divendres dia 29 d’octubre de 2021, a les a les 19:30 hores (primera convocatòria) i a les 20:00 hores (segona convocatòria), a celebrar mitjançant videoconferència LOCALRETMEET, plataforma que el Consorci Localret ha posat en funcionament per celebrar les sessions dels òrgans col·legiats dels ens locals a distància, donant compliment al que preveu la disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, i que per garantir el caràcter públic de les sessions, serà retransmesa en directe pel canal Youtube de Localret, per a tractar els temes que figuren en el següent

ORDRE DEL DIA:

 • 1. APROVACIÓ, EN EL SEU CAS, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DE 30 DE SETEMBRE DE 2021
I.- PART RESOLUTIVA
 • 2.- PROPOSTA D’ACORD DE D’APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS (X2021000348)
 • 3.- PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL 01 D’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES DE SANT QUIRZE SAFAJA (X2021000349)
 • 4.- PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL 26 TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CEMENTIRIS DE SANT QUIRZE SAFAJA (X2021000352)
 • 5.- PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 30 REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER NO TRIBUTARI DEL SERVEI MUNICIPAL DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE I DEMÈS SERVEIS COMPLEMENTARIS DE LA POBLACIÓ DE SANT QUIRZE SAFAJA (X2021000355)
 • 6.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CERTIFICAT FINAL DE LES OBRES D’ELIMINACIÓ DE LA COMPRA D’AIGUA EN ALTA A LES URBANITZACIONS DE PINARS DEL BADÓ I LES CLOTES (X2020000303)
 • 7.- PROPOSTA D’ACORD D’INICI DE LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PER A LA REDACCIÓ DEL PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE DE SANT QUIRZE SAFAJA I LA REDACCIÓ D’UNA MODIFICACIÓ DEL PLANEJAMENT GENERAL PER A LA SEVA ADAPTACIÓ AL PLA ESPECIAL (X2021000307) II.- PART DE CONTROL
 • 8.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA DEL NÚMERO 2021DECR000127 AL 2021DECR000141 DE 2021
 • 9.- DESPATX ORDINARI I INFORMES DE REGIDORIES
III.- PRECS I PREGUNTES