CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE 29 DE DESEMBRE DE 2020

Convocar sessió extraordinària urgent del Ple a Sant Quirze Safaja el dia 29 de desembre de 2020 a les 18.00 hores. La urgència deriva del fet que l’ordenança que regula la taxa per a la prestació del servei de recollida de residus a Sant Quirze Safaja s’ha d’aprovar definitivament abans de finalitzar l’any per poder ser aplicada amb efectes 1 de gener. Per aquest motiu i a l’haver-se presentat al·legacions dins de termini, cal desestimar les al·legacions presentades i aprovar de forma definitiva. També s’ha inclòs en aquest Ple extraordinari urgent un punt, que correspon a la resolució del contracte administratiu del projecte executiu per a la sectorització i instal·lació de telecontrol de la xarxa d’abastament d’aigua en baixa al municipi de Sant Quirze Safaja, ja que és un projecte que es troba aturat des de fa tres mesos i que cal seguir amb el procediment.

La sessió es realitzarà mitjançant videoconferència LOCALRETMEET, plataforma que el Consorci Localret ha posat en funcionament per celebrar les sessions dels òrgans col·legiats dels ens locals a distància, donant compliment al que preveu la disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, i que per garantir el caràcter públic de les sessions, serà retransmesa en directe pel canal Youtube de Localret, per a tractar els temes que figuren en el següent:

 

ORDRE DEL DIA:

1.-  RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.

2.- PROPOSTA D’ACORD PER DESESTIMAR LES AL·LEGACIONS FORMULADES I PER A L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA QUE REGULA LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIUDS MUNICIPALS A SANT QUIRZE SAFAJA

3.-  proposta d’acord per incoar, si s’escau, la resolució del contracte administratiu, del Projecte executiu per a la sectorització i instal·lació de telecontrol de la xarxa d'abastament d'aigua en baixa al municipi de Sant Quirze Safaja.

Sant Quirze Safaja és el poble més reciclador de Catalunya

Sant Quirze de Safaja (Moianès) va fer recollida selectiva del 92,89% de la seva brossa l'any passat. És el municipi de menys de mil habitants que va aconseguir un percentatge més alt, i per aquest motiu ha estat guardonat amb els premis que atorga l'Agència de Residus de Cataluya. Sant Quirze va ser, a més, el poble que va aconseguir la millor taxa de triatge en la categoria de recollida selectiva total, que també ha premiat la comarca del Berguedà (68,94%); Breda (92,19%), en la categoria de municipis d'entre 1.001 i 5.000 habitants; Matadepera (92,17%), a la d'entre 5.001 i 15.000; Manlleu (70,30%), a la d'entre 15.001 i 60.000, i Girona (51,08%), a la de més de 60.000 habitants.

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE 30 D’OCTUBRE DE 2020

Convocar sessió ordinària del Ple de la Corporació, pel divendres 30 d’octubre de 2020, a les a les 19:00 hores (primera convocatòria) i a les 19:30 hores (segona convocatòria), a celebrar
mitjançant videoconferència LOCALRETMEET, plataforma que el Consorci Localret ha posat en funcionament per celebrar les sessions dels òrgans col·legiats dels ens locals a distància, donant compliment al que preveu la disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, i que per garantir el caràcter públic de les sessions, serà retransmesa en directe pel canal Youtube de Localret, per a tractar els temes que figuren en el següent

ORDRE DEL DIA:

 1. APROVACIÓ, EN EL SEU CAS, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 25 DE SETEMBRE DE 2020

I.- PART RESOLUTIVA

 1. PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS (APROVACIÓ PROVISIONAL) DE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE SAFAJA (X2020000336)
 2. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ VALIDACIÓ RETRIBUCIÓ SECRETARI INTERVENTOR EN ACUMULACIÓ (X2020000331)

II.- PART DE CONTROL

 1. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA DEL 115 AL 136 DE 2020 (X2020000088)
 2. DESPATX ORDINARI I INFORMES DE REGIDORIES
III.- PRECS I PREGUNTES

Ple ordinari 25 de setembre de 2020

Convocar sessió ordinària del Ple de la Corporació, pel divendres 25 de setembre de 2020, a les a les 19:00 hores (primera convocatòria) i a les 19:30 hores (segona convocatòria), a celebrar mitjançant videoconferència LOCALRETMEET, plataforma que el Consorci Localret ha posat en funcionament per celebrar les sessions dels òrgans col·legiats dels ens locals a distància, donant compliment al que preveu la disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, i que per garantir el caràcter públic de les sessions, serà retransmesa en directe pel canal Youtube de Localret, per a tractar els temes que figuren en el següent ORDRE DEL DIA:

1. APROVACIÓ, EN EL SEU CAS, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 29 DE MAIG DE 2020

2. APROVACIÓ, EN EL SEU CAS, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA DE 31 DE JULIOL DE 2020

I.- PART RESOLUTIVA

3. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL•LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MOIANÈS AMB L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE SAFAJA PER REGULAR L’ENCOMANA DE GESTIÓ DE L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA DELS SERVEIS ARQUITECTURA, ARQUITECTURA TÈCNICA I ENGINYERIA 2020_2023 (X2020000283)

4. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL•LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE SAFAJA PER L’ASSUMPCIÓ DE LES FACULTATS DE DENÚNCIA I SANCIÓ PER INFRACCIONS A NORMES DE CIRCULACIÓ EN VIES URBANES (X2020000323)

5. PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL (X2020000176)

6. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ VALIDACIÓ RETRIBUCIÓ SECRETARI INTERVENTOR EN ACUMULACIÓ (X2020000331)

7. MOCIÓ PER A LA SUFICIÈNCIA FINANCERA DELS ENS LOCALS (X2020000322)

II.- PART DE CONTROL

8. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA DEL 103 AL 114 DE 2020 (X2020000088)

9. DONAR COMPTE DE L’INFORME SOBRE PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS CORRESPONENT AL 2N TRIMESTRE DE 2020 (X2020000089)

10. DONAR COMPTE DE L'INFORME DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2020 (X2020000168)

11. DESPATX ORDINARI I INFORMES DE REGIDORIES

• Inversions reobertura escola

• Finalització camins PPI

• Màquina RAVO

• Gent Activa: tallers, caminades, sessions formatives, manualitats, etc

• Activitats violència contra les dones

• Cultura: festival de titelles i sant jordi

• Promoció econòmica: fira de la tardor i curs per empresaris (big daa i indústria 4.0)

• Mapa de patrimoni cultural

• ZEPQA

III.- PRECS I PREGUNTES

Ple ordinari telemàtic 31 de juliol de 2020

Convocar sessió ordinària del Ple de la Corporació, pel divendres 31 de juliol de 2020, a les a les 19:00 hores (primera convocatòria) i a les 19:30 hores (segona convocatòria), a celebrar mitjançant videoconferència LOCALRETMEET, plataforma que el Consorci Localret ha posat en funcionament per celebrar les sessions dels òrgans col·legiats dels ens locals a distància, donant compliment al que preveu la disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, i que per garantir el caràcter públic de les sessions, serà retransmesa en directe pel canal Youtube de Localret, per a tractar els temes que figuren en el següent:

ORDRE DEL DIA:

 • 1. APROVACIÓ, EN EL SEU CAS, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 29 DE MAIG DE 2020

I.- PART RESOLUTIVA

 • 2.- PROPOSTA D’ACORD ASSIGNACIONS DE DEDICACIONS PARCIALS DE CÀRRECS ELECTES (X20219000335)
 • 3.- PROPOSTA D’ACORD D’AMPLIACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS EN LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN LES COMPETÈNCIES DE RECAPTACIÓ DE TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC (X2019000341)
 • 4.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CALENDARI DE FESTES LOCALS PER A L'ANY 2021 (X2020000227) S2020000765 28/07/2020 20:04:30
 • 5.- PROPOSTA D’ACORD D’ADJUDICACIÓ, DE CONFORMITAT AMB LA PROPOSTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE DATA 17 DE JULIOL DE 2020, DEL CONTRACTE DE LES OBRES DEL PROJECTE PER A L'ELIMINACIÓ DE LA COMPRA D'AIGUA EN ALTA A LES URBANITZACIONS ELS PINARS DEL BADÓ I LES CLOTES DE SANT QUIRZE DE SAFAJA ( X2020000035)
 • 6.- PROPOSTA D’ACORD D’ADJUDICACIÓ, DE CONFORMITAT AMB LA PROPOSTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE DATA 17 DE JULIOL DE 2020, DEL CONTRACTE DE LES OBRES DE LES ACTUACIONS 2 I 3 DEL PROJECTE DE MILLORA DEL SANEJAMENT DE LA ZONA DEL PLA DEL BADÓ DE SANT QUIRZE DE SAFAJA (X2020000074)
 • 7.- PROPOSTA D’ACORD PER ADJUDICAR, D’ACORD AMB LA PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE DATA 17 DE JULIOL DE 2020 A L’EMPRESA ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN, DEL CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU PER A LA SECTORITZACIÓ I INSTAL·LACIÓ DEL TELECONTROL DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA EN BAIXA AL MUNICIPI DE SANT QUIRZE SAFAJA (X2020000078)
 • 8.- PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 03/2020 (X2020000243)
 • 9.- PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 06/2020 (X2020000262)
 • 10.- PROPOSTA D’ACORD D’ADHESIÓ A L’ACORD MARC DE CONTRACTACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS _ACM (X2020000267)
 • 11.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DE SAFAJA A L’EXERCICI 2020 (X2020000269)
 • 12.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’EQUIPARACIÓ DE L’ESTRUCTURA RETRIBUTIVA DEL PERSONAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DE SAFAJA A LA DEL PERSONAL FUNCIONARI (X2020000271)
 • 13.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE PREVENCIÓ DE RESIDUS DE SANT QUIRZE SAFAJA (X2020000261)
 • 14.- RATIFICACIÓ DE LA PROPOSTA D’ACORD DE LA JUNTA DE GOVEN LOCAL DE DATA 15 DE JUNY DE 2020, DE MOCIÓ DE L’AGÈNCIA DE PATRIMONI NATURAL (X2020000213)
 • 15.- MOCIÓ PLENARIA AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE SAFAJA PRESENTADA PER LA SOCIETAT DE CAÇADORS DE SANT QUIRZE SAFAJA (X2020000260

II.- PART DE CONTROL

 • 16.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA DEL 69 AL 102 DE 2020 (X2020000088)
 • 17.- DESPATX ORDINARI I INFORMES DE REGIDORIES
 • Inversions via pública
 • Programa sectorial per la millora de camins municipals
 • Consell escolar ZER
 • Subvenció instal·lació fotovoltaica
 • Inversió arranjament estació de bombament Les Clotes
 • Anul·lació del casal d'estiu
 • Tallers d'estiu
 • Activitats de Gent Activa
 • Canvi d'empresa SAD
 • Festa Major
 • Pla Anual de Joventut
 • ZEPQA
 • Mapa de patrimoni cultural
 • Subvenció atorgada PUOSC
 • Subvenció pre-aprovada xarxa en alta d'aigua
 • Recuperació de la font de la Baumeta
 • Ajut 500
 • Projecte de millora C-59
 • Coordinació Generalitat - Ajuntament per temes de COVID i seguretat
III.- PRECS I PREGUNTES

Butlletí digital

Horaris d'atenció al públic

 • De dilluns a divendres de les 9:00h a les 13:30h
 • Dilluns també a la tarda de les 16h a les 18.30h.
 

Tens algun dubte?

Som aquí per ajudar.