Skip to main content

APROVACIÓ INICIAL DE DECLARACIO DE SÒL URBÀ I URBANITZABLE COM A ZONA D’ESPECIAL PROTECCIÓ DE LA QUALITAT ACÚSTICA ZEPQA

El Ple de la Corporació, en la sessió ordinària de data 18 de desembre de 2020, va aprovar inicialment la DECLARACIÓ DE SÒL URBÀ I URBANITZABLE DEL TERME MUNICIPAL DE SANT QUIRZE SAFAJA COM A ZONA D’ESPECIAL PROTECCIÓ DE LA QUALITAT ACÚSTICA ZEPQA amb expedient X2018000338 i s’exposa al públic pel termini de trenta dies.

INTRODUCCIÓ

En data 10 de desembre de 2018, l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja va sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat la protecció del municipi envers la contaminació acústica.

Per tal de protegir i millorar la qualitat acústica del municipi de Sant Quirze Safaja és necessari crear una zona de protecció al seu voltant o àrea d’influència el més gran possible reduint si cal les emissions acústiques de les activitats antròpiques que s’hi desenvolupen en ella.

 

DESCRIPCIÓ DE LA ZONA

Sant Quirze Safaja, és el poble situat més al sud del Moianès. El terme municipal té una extensió de 26,21 km2, a una alçada mitja de 627 metres, que s’estenen enmig d’una zona muntanyosa envoltada de boscos de pi, roures, alzines i vegetació de ribera. Travessen el terme diversos torrents i rierols i també el riu Tenes. La seva extensió es nodreix principalment de tota la zona dels Cingles de Bertí.

La natura és doncs, el principal patrimoni del poble, amb nombrosos corriols i dreceres que encara uneixen les cases de pagès, fonts, baumes, gorgs, conreus, etc.

El nucli del poble volta l’església parroquial, situada al casc antic, al capdamunt d’un espadat anomenat "La Molla". La resta d’habitatges estan repartits per la vall que forma el riu Tenes i en diferents urbanitzacions. És un poble tranquil, sec i fresc.

Sant Quirze Safaja forma part de la zona PEIN Cingles de Bertí, a la qual hi ha dotat un Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge (Resolució MAB/1838/2002, de 14 de juny, per la qual es fa públic l'Acord del Govern d'11 de juny de 2002, pel qual s'aprova definitivament el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels Cingles de Bertí). A més, la zona està dins la Xarxa Natura 2000 “Gallifa Cingles de Bertí” com a Zona d’Especial Protecció i Zona d’Especial Protecció a les Aus amb el codi ES5110008.

A nivell econòmic, el municipi està dotat amb algunes petites indústries d’alimentació i algunes residències equines. En els darrers anys s’està potenciant el turisme rural i les activitats a l’aire lliure.

 

CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

1.1     Normativa

El Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos és l’instrument que defineix les competències i els procediments a seguir per a declarar una zona d’especial protecció acústica (ZEPQA).

La declaració d’una zona d’especial protecció acústica correspon a l’ajuntament per a les àrees incloses en sòl urbà i urbanitzable i, en aquelles en sòl no urbanitzable, al departament competent en matèria de contaminació acústica, enguany el departament de territori i sostenibilitat.

Es poden declarar zones d’especial protecció de la qualitat acústica, les àrees en una qualitat acústica d’interès especial com són les següents:

 • Aquelles àrees a camp o mar obert d’interès natural, com ara espais d’interès natural, espais naturals protegits, espais de la xarxa Natura 2000, grans recorreguts o altres espais protegits que pels seus valors naturals requereixen protecció acústica per conservar-ne els valors.
 • Aquelles àrees urbanes que engloben parcs, zones enjardinades, interiors d’illes, espais per a vianants o altres àmbits similars on es vol mantenir la qualitat acústica.

O bé en les zones en què es duguin a terme activitats agrícoles i ramaderes, en la resolució de declaració es poden preveure períodes excepcionals en els quals es puguin sobrepassar els valors límit d’immissió establerts per tal de garantir la preservació de les esmentades activitats.

1.2     La zona ZEPQA

La zona ZEPQA, com a zona tranquil·la de la qual es pretén protegir el seu paisatge sonor i el seu entorn, ha de complir amb una sèrie de requisits per a considerar-se com a tal:

 • En la zona a declarar no es pot sobrepassar entre les 08h i les 21h un valor límit d’immissió LAr de 50 dB(A), i entre les 21h i les 08h un valor límit d’immissió LAr de 40 dB(A) sense tenir en compte el sorolls d’origen natural.
 • Les àrees no estan compreses en les zones de soroll d’infraestructures existents o projectades.

Un cop declarada com a tal, el valor límit d’immissió s’establirà com el valor de soroll de fons o ambiental més 6 dB(A), pel que esdevindrà una zona més restrictiva que la resta de zonificacions acústiques.

Per a verificar el compliment dels requisits esmentats, el Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat ha redactat el present informe basant-se en una campanya de mesures acústiques in situ.

1.3     Àmbit i abast

L’abast de la declaració coincideix amb el terme municipal de Sant Quirze Safaja, agafant tant el sòl urbà com no urbanitzable. El terme té una extensió de 26,2 km2, dels quals més dels dos terços estan ocupats per valls abruptes o sectors trencats i boscosos. El poble es troba situat a una alçada mitja de 630 metres sobre el nivell del mar, arribant en alguns punts als 952 metres (Puig Fred). Tots els corrents d’aigua que s’originen o travessen algun sector del terme conflueixen en la riera del Tenes. Elements emblemàtics del municipi que cal tenir en compte son l’espai de Sant Miquel del Fai, el sanatori de Puig d’Olena o tota l’extensió protegida dels Cingles de Bertí.

El present Pla Específic de mesures per a la ZEPQA consisteix en un seguit de mesures que pretenen garantir la conservació de la qualitat ambiental acústica del municipi de Sant Quirze Safaja. El pla preveu 4 eixos de mesures que detallem en aquests àmbits:

 • EIX 1. PRESERVACIÓ I MILLORA DE LA QUALITAT ACÚSTICA
 • EIX 2. DIVULGACIÓ DE LA IMPORTÀNCIA DEL VALOR DE LA TRANQUIL·LITAT I DE LA DECLARACIÓ DE ZEPQA
 • EIX 3. DIVULGACIÓ I PROMOCIÓ DE LA ZEPQA

Una oportunitat per a prevenir i corregir la contaminació acústica i intentar crear noves oportunitats de desenvolupament local mitjançant la valorització de tot el municipi com a zona tranquil·la i sensibilitzar a la població local i al públic visitant en el respecte al patrimoni natural i en la prevenció de la contaminació acústica.

1.4     Fonts sonores generals

A banda de les particularitats de cada punt, les quals es troben descrites al seu apartat corresponent, existeixen fonts sonores que són comunes en diferents punts les quals són:

 • Carreteres BV-1342 i C-1413b: la BV-1342 afecta directament a punts propers a ella com són els de l’ajuntament i, de forma indirecta, a punts propers des dels quals es pot apreciar de forma llunyana. El seu trànsit, si bé no és elevat, és la font sonora més significativa dels voltants al ésser la carretera que creua el poble. Un cop desemboca a la C-1413b el poc trànsit que hi discorre s’acaba repartint entre aquesta i els camins que duen a les diferents urbanitzacions, fent que el trànsit passi a ser molt puntual.
 • Carretera C-59: és la infraestructura viària més gran que existeix en el municipi si bé l’afecta en una petita àrea. Tot i això el seu volum de trànsit tampoc és del tot elevat i no afecta de forma significativa cap nucli urbà existent.
 • Cant dels ocells: aquests, si bé poden ser presents al llarg del dia, acostumen a ser molt significatius en determinats punts a partir de les 05:30h degut al baix soroll residual en horari nocturn.
 • Soroll de granotes: degut a que la temporada en que es va realitzar la primera campanya de mesures va coincidir amb l’època d’aparellament de les granotes, ha provocat que en determinats punts propers a zones d’aigua de les 21h fins a les 00:30h aproximadament hi hagi una forta afecció sonora degut al seu cant.
 • Activitats del municipi: el municipi de Sant Quirze Safaja és sobretot de caire residencial i concentra gran part de les seves activitats a la zona propera a la BV-1341 (escola, farmàcia, fonda, obrador, bar...) si bé existeixen altres activitats disgregades pel municipi de les quals es podrien mencionar una casa de colònies, un càmping i diversos restaurants com a més significatives en quant a possible afecció sonora.

 

PLA ESPECÍFIC DE MESURES

El Pla Específic per a la ZEPQA de Sant Quirze Safaja pretén dotar a l’Ajuntament de les eines més adients per mantenir i millorar la qualitat acústica de la zona.

L’execució d’aquest Pla Específic necessita de la implicació de tots els agents de l’Administració i dels habitants ja que la preservació i millora de la qualitat acústica necessita d’accions col·lectives i d’accions individuals.

Aquest Pla s’estructura en 4 eixos:

 • Eix 1. Preservació i millora de la qualitat acústica
 • Eix 2. Divulgació de la importància del valor de la tranquil·litat i de la declaració de ZEPQA
 • Eix 3. Divulgació i promoció de la ZEPQA

Cada un d’aquests objectius es subdivideix en diversos objectius específics per als quals es proposen accions concretes que implicaran l’assoliment d’aquests propòsits, per a valorar-ne el grau d’assoliment, cada acció disposa d’uns indicadors per a la seva posterior avaluació.

Es tracta de diferents accions, que es poden repetir cada any o que es poden assolir durant els quatre anys de vigència del Pla. Les accions recollides en aquest document serviran per a posar en marxa, potenciar i mantenir a llarg termini la zona d’especial protecció de la qualitat acústica del municipi.

 

Tota la informació al link