Skip to main content

PLE ORDINARI DE 27 DE JUNY DE 2024

Es convoca  sessió ordinària del Ple de la Corporació, pel dijous 27 de juny de 2024, a les a les 19:30 hores (primera convocatòria) i a les 20:00 hores (segona convocatòria), a celebrar a la Sala de Sessions de l’edifici consistorial, per a tractar els temes que figuren en el següent ordre del dia:

  1. APROVACIÓ, EN EL SEU CAS, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓN ORDINÀRIA DE 26 D’ABRIL DE 2024, LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DE 16 DE MAIG DE 2024 I LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DE 7 DE JUNY DE 2024
  1. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CALENDARI DE FESTES LOCALS PER A L'ANY 2025 (X2024000231)
  1. PROPOSTA D’ACORD D’ACCEPTACIÓ DEL Crèdit de Caixa AMB REFERÈNCIA CC 00018/2024 I L’APROVACIÓ DEL CONVENI DE CONCERTACIÓ DEL préstec PER A L’Adquisició de l'habitatge i terreny per aparcament concedit per la Diputació de Barcelona, AIXÍ COM les condicions que el regiran. (X2024000201)
  2. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A L’ADQUISICIÓ DIRECTA DE LA FINQUES AMB REFERÈNCIES CADASTRAL 9400402DG2290S, 9400403DG2290S 9400404DG2290S SITUADA AL CARRER BARCELONA 13 DE SANT QUIRZE SAFAJA (X2024000164)
  3. PROPOSTA ACORD D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A L’ADQUISICIÓ DIRECTA DEL BÉ IMMOBLE SITUAT AL CARRER BARCELONA 15 DE SANT QUIRZE SAFAJA (X2024000111)
  4. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA DEL NÚMERO 2024DECR000053 al 2024DECR000081 DE 2024 (X2023000075)
  5. DONAR COMPTE DE L’INFORME SOBRE PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS CORRESPONENT AL 1R TRIMESTRE DE 2024 (X202400091)
  6. DONAR COMPTE DE L'INFORME DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2024 (X2024000092)
  7. Despatx Ordinari i informes de regidories
  8. PRECS I PREGUNTES