Skip to main content

PLE ORDINARI DE 26 D'ABRIL DE 2024

Es convoca sessió ordinària del Ple de la Corporació, pel divendres 26 d’abril de 2024, a les a les 19:30 hores (primera convocatòria) i a les 20:00 hores (segona convocatòria), a celebrar a la Sala de Sessions de l’edifici consistorial, per a tractar els temes que figuren en el següent.

ORDRE DEL DIA:

  1. APROVACIÓ, EN EL SEU CAS, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓN EXTRAORDINÀRIA DE 16 D’ABRIL DE 2024.

I.- PART RESOLUTIVA

  1. PROPOSTA D’ACORD DE NOMENAMENT DEL JUTGE DE PAU SUBSTITUT DE SANT QUIRZE SAFAJA (X2023000375)
  2. PROPOSTA D’ACORD D’ADHESIÓ AL SERVEI MANCOMUNAT DE TÈCNIC/A COMPARTIT/DA DE JOVENTUT (X2024000175)
  3. PROPOSTA D’ACORD ADHESIÓ AL PLA DE PREVENCIO DEL CONSUM DE DROGUES I ÚS PROBLEMÀTIC DE LES PANTALLES (X2024000177)
  4. PROPOSTA D’ACORD ADHESIÓ AL PLA DE SALUT COMARCAL DEL MOIANÈS 2022-2025 (X2023000068)

II.- PART DE CONTROL

  1. DONAR COMPTE DEL DECRET DE LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST 2023 (X2024000057)
  2. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA DEL NÚMERO 2024DECR000022 al 2024DECR000052 DE 2024 (X2023000075)
  1. Despatx Ordinari i informes de regidories

III.- PRECS I PREGUNTES