Skip to main content

CONVOCATÒRIA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE 29 DE SETEMBRE DE 2023 -

Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de la Corporació, pel divendres dia 29 de setembre de 2023, a les a les 19:30 hores (primera convocatòria) i a les 20:00 hores (segona convocatòria), a celebrar a la Sala de Sessions de l’edifici consistorial, per a tractar els temes que figuren en el següent.

ORDRE DEL DIA:

  1. APROVACIÓ, EN EL SEU CAS, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓN ORDINÀRIA DE 28 DE JULIOL DE 2023.

I.- PART RESOLUTIVA

  1. PROPOSTA D’ACORD DE Modificació de Crèdit en modalitat de Suplement de Crèdit Finançat amb Càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria (X2023000343)
  1. PROpoSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DE L’ESMENA del Conveni d’encàrrec de gestió pel servei d’informació i atenció a les dones i a la realització de polítiques de gènere SIAD període 2022-2025 (x2023000069)
  1. PROpoSTA D’ACORD PER A L’Aprovació de l’esmena del Conveni d’encàrrec de gestió DEL servei de migracions, acollida i vida digna compartida (x2023000075)
  1. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ FINAL D’OBRA CORRESPONENT A LES OBRES DE LA PRIMERA ACTUACIÓ DEL "PROJECTE DE MILLORA DEL SANEJAMENT DE LA ZONA DEL PLA DEL BADÓ DE SANT QUIRZE SAFAJA TRAM 1.1.” (X2022000112)

II.- PART DE CONTROL

  1. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA DEL NÚMERO 2023DECR000138 AL 2023DECR000164 de 2023 (X2023000079)
  1. DONAR COMPTE DE L’INFORME SOBRE PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2023 (X2023000091)
  1. DONAR COMPTE DE L'INFORME DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2023 (X2023000092)
  1. Despatx Ordinari i informes de regidories

III.- PRECS I PREGUNTES