• Inici
  • Actualitat
  • CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE 7 DE MAIG DE 2021

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE 7 DE MAIG DE 2021

Convocar sessió ordinària del Ple de la Corporació, pel divendres dia 7 de maig de 2021, a les a les 19:00 hores (primera convocatòria) i a les 19:30 hores (segona convocatòria), a celebrar mitjançant videoconferència LOCALRETMEET, plataforma que el Consorci Localret ha posat en funcionament per celebrar les sessions dels òrgans col·legiats dels ens locals a distància, donant compliment al que preveu la disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, i que per garantir el caràcter públic de les sessions, serà retransmesa en directe pel canal Youtube de Localret, per a tractar els temes que figuren en el següent

ORDRE DEL DIA:

1. APROVACIÓ, EN EL SEU CAS, DE L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE 5 DE FEBRER I 26 DE FEBRER DE 2021

I.- PART RESOLUTIVA

2.- PROPOSTA D’ACORD APROVACIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ DE L’ENCOMANDA DE GESTIÓ I DEL CONVENI TIPUS SOBRE L’ASSUMPCIÓ PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DE LA GESTIÓ ECONÒMICA LOCAL – ASGEL (X2021000084)

3.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM) DE SANT QUIRZE SAFAJA (X2021000090)

4.- PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 07_2021 PER SUPLEMENT I HABILITACIO DE CREDIT I BAIXES D'INGRESSOS FINANÇAT AMB CARREC AL ROMANENT DE TRESORERIA (X2021000168)

5.- RATIFICACIÓ DEL DECRET 2021DECR000036, DE 19 DE MARÇ DE 2021, D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM.1 CORRESPONENT A LES OBRES DE “PROJECTE PER A L'ELIMINACIÓ DE LA COMPRA D'AIGUA EN ALTA A LES URBANITZACIONS ELS PINARS DEL BADÓ I LES CLOTES DE SANT QUIRZE DE SAFAJA (X2020000303)

II.- PART DE CONTROL

6.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA DEL NÚMERO 2021DECR000021 AL 2021DECR000053 DE 2021 (X2021000067)

7.- DONAR COMPTE DE L’INFORME SOBRE PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS CORRESPONENT AL 1R TRIMESTRE DE 2021. (X2021000169)

8.- DONAR COMPTE DE L'INFORME DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2021. (X2021000171)

9. DESPATX ORDINARI I INFORMES DE REGIDORIES
• Arranjament de camins a través del Pla de Prevenció d'Incendis
• Arranjament de camins a través de subvenció extraordinària de Diputació
• Previsió d'arranjament de carrers no pavimentats a les urbanitzacions
• Escola: nou curs 2021-2022 i en marxa ampliació del pati
• Nou passeig peatonal al Pla del Badó
• Adjudicat el contracte de manteniment de la xarxa de clavegueram
• Redacció de les normes d'explotació de l'embassament
• Aplicació del Pla d'Actuació Local Juvenil: millora de la comunicació entre joves, coordinació amb el Consell Comarcal, reunió amb jovent, impulsar la implicació de joves a la Comissió de Festes i la creació d'una entitat.
• Seguiment del projecte del Camí esportiu SQS-Castellterçol
• Reclamació realitzada a les empreses proveïdores de telecomunicacions després de les incidències de març/abril
• Millores a la zona de la Font del Solà
• Inici de l'organització de la Festa Major 2021
• Redacció del projecte per un nou parc lúdic-esportiu per jovent a l'exterior
• Activitats culturals organitzades: dia del pare, concurs literari Màrius Torres i dia de la mare
• Inauguració de les casetes de llibres.
• Organització del casal d'estiu i tallers al Parc de l'Aigua
• Balanç de la diada de Sant Jordi.
• Activitats amb la Gent Activa.
• Redacció del projecte d'abastament en alta del ETAP al dipòsit de Torruella gràcies a una subvenció de l'ACA
• Inici del procediment de licitació del catàleg de masies
• Nou pla d'ocupació d'un peó de brigada
• Nou contracte d'assessoria comptable
• Propera trobada amb propietaris del Solà del Boix UA13, 14, 15 i 16
• Finalitzades les obres d'abastament d'aigua de Pla del Badó - Pinars del Badó - Les Clotes i Les Torres per desconnectar del Molí de Llobateras
• Iniciades les obres de Telecontrol dels dipòsits d'aigua del municipi
• Neteja d'una parcel·la a Les Clotes via Jutjats
• Inici de la licitació per les franges perimetrals de les urbanitzacions i nucli
• Campanya pels comerços
• Preinscripció de la llar d'infants
• Actes penjades dels òrgans de govern

III.- PRECS I PREGUNTES

Butlletí digital

Horaris d'atenció al públic

  • De dilluns a divendres de les 9:00h a les 13:30h
  • Dilluns també a la tarda de les 16h a les 18.30h.
 

Tens algun dubte?

Som aquí per ajudar.