Skip to main content

APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL MUNICIPAL D’ORDENACIÓ DE SANT QUIRZE SAFAJA EN L’ÀMBIT DE SOLA DE BOIX III (X2023000370)

El Ple de la Corporació, en la sessió ordinària de data 27 d’octubre de 2023, va aprovar inicialment la proposta de modificació puntual del Pla General Municipal d’Ordenació de Sant Quirze Safaja, en l’àmbit del Sola de Boix III, consistent en la desclassificació a sòl no urbanitzable de les antigues UA 14 i UA 15 i delimitant els Polígons d’actuació urbanística 16 i 13.

Un cop aprovat s'obre un període d’informació pública durant el termini d’un mes, mitjançant anunci inserit al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, a un diari dels de major divulgació al municipi, i al tauler d’edictes i a la web de la Corporació.

Tota la documentació de l'expedient es troba publicada a la Seu Electrònica de l'Ajuntament,al Tauler electrònic d'anuncis, i trobareu tota la documentació en aquest enllaç eTAULER - Aprovació inicial MPGO Solà del Boix III