Consulta pública, amb caràcter previ, sobre la MMPGOU associada a la tramitació del Pla Especial del Catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable

El Ple de la Corporació, en la sessió ordinària celebrada el dia 16 de desembre de 2022, va aprovar iniciar una consulta pública, amb caràcter previ, sobre la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana associada a la tramitació del Pla Especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable, així com del propi Pla Especial del Catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable. Els documents d’avanç d’ambdós instruments urbanístics s’exposen al públic, a la pàgina web de l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja i a la Seu electrònica per recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions que puguin tenir interès.

 

Consulta el document

 

Les opinions podran ser trameses durant el termini d’un mes, a través d'aquest formulari.

Participa i omple el formulari on-line

BAN Municipal per restriccions d'aigua potable en situació d'alerta

COMUNICAT DE MESURES A APLICAR EN RELACIÓ A L’ÚS DE L’AIGUA EN ESTAT D’ALERTA

El Comitè Permanent de Sequera de l’Agència Catalana de l’Aigua va acordar, en la sessió del passat 19 de juliol de 2022, DECLARAR L’ESTAT D’ALERTA per sequera hidrològica de la unitat d’explotació 07 Capçalera Ter, on formem part el municipi de Sant Quirze Safaja. Resolució ACC/2374/23 publicada al DOGC de 26 de juliol de 2022.

L’entrada en aquest ESTAT D’ALERTA de sequera comporta una sèrie de limitacions en el consum d’aigua que us detallem:

a) REG (públic i privat)
El reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com particular, ha de fer-se només en l’horari de menor insolació (de 20h a 8h). La dotació per a reg ha de ser la mínima indispensable adaptant-se en tot moment a les condicions de temperatura i humitat. Cal evitar el reg durant moments de pluja, ja sigui utilitzant sensors automàtics o mitjançant altres formes de supervisió del reg. En qualsevol cas, no pot superar-se una dotació de 450 m3/ha/mes. El reg dels jardins particulars es pot realitzar, com a màxim, dos dies cada setmana. Les entitats locals han de determinar la pauta d’alternança. Per defecte, els habitatges amb numeració parella o sense numeració poden regar els dimecres i els dissabtes, i els que tinguin numeració senar els dijous i els diumenges.

b) FONTS, LLACS I ALTRES ELEMENTS D’ÚS ESTÈTIC
Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua.

c) NETEJA DE CARRERS I MOBILIARI URBÀ
Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànigues d’aigua o altres sistemes que utilitzin una làmina d’aigua per arrossegar la brutícia. La prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar, amb galleda i esponja o amb sistemes de neteja d’alta pressió. Els serveis municipals han de realitzar la neteja amb la mínima despesa d’aigua indispensable i prioritzant, quan sigui possible, l’ús d’aigua no procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable. Es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.

d) PISCINES
La utilització d’aigua per l’ompliment de piscines queda limitada als casos següents:

 • El reompliment parcial de piscines que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues d’aigua per evaporació i neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.
 • El primer ompliment de piscines de nova construcció.
 • En centres educatius, l’ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d’infants. Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.

e) NETEJA DE VEHICLES
La neteja de qualsevol tipus de vehicle queda limitada als casos següents:

 • Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l’aigua.
 • Fora dels establiments comercials es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l’ús d’esponja i galleda.
 • També es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials si és necessari per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. Dintre d’aquesta categoria s’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments, així com els vehicles de transport de residus. En qualsevol cas, la neteja es farà amb la mínima utilització d’aigua possible.
f) GRANGES
L’ús en granges d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d’una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d’eficàcia equivalent. En qualsevol cas, les dotacions màximes s’han d’ajustar als valors previstos a la planificació hidrològica.

Convocatòria de procés selectiu per ocupar la plaça d'educador/a i director/a de la llar d'infants municipal Els Quirzets

Per Decret d’Alcaldia de data 26 de juliol de 2022 i amb número 2022DECR000106, va aprovar la Convocatòria del procés selectiu per ocupar la plaça d’educador/-a i director/-a de la llar d’infants municipal “Els Quirzets” de Sant Quirze Safaja, així com les bases que regeixen el procés de selecció i l’inici del tràmit per la designació els membres que formaran part del Tribunal.

Més informació i bases al següent enllaç

Reglament del Cementiri Municipal

De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte del Reglament del Cementiri Municipal de Sant Quirze de Safaja, es recapta l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

 1. Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
 2. La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.
 3. Els objectius de la norma. d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

 

Descarregar arxiu 

Butlletí digital

Horaris d'atenció al públic

 • De dilluns a divendres de les 9:00h a les 13:30h
 • Dilluns també a la tarda de les 16h a les 18.30h.
 

Tens algun dubte?

Som aquí per ajudar.