CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE 7 DE MAIG DE 2021

Convocar sessió ordinària del Ple de la Corporació, pel divendres dia 7 de maig de 2021, a les a les 19:00 hores (primera convocatòria) i a les 19:30 hores (segona convocatòria), a celebrar mitjançant videoconferència LOCALRETMEET, plataforma que el Consorci Localret ha posat en funcionament per celebrar les sessions dels òrgans col·legiats dels ens locals a distància, donant compliment al que preveu la disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, i que per garantir el caràcter públic de les sessions, serà retransmesa en directe pel canal Youtube de Localret, per a tractar els temes que figuren en el següent

ORDRE DEL DIA:

1. APROVACIÓ, EN EL SEU CAS, DE L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE 5 DE FEBRER I 26 DE FEBRER DE 2021

I.- PART RESOLUTIVA

2.- PROPOSTA D’ACORD APROVACIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ DE L’ENCOMANDA DE GESTIÓ I DEL CONVENI TIPUS SOBRE L’ASSUMPCIÓ PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DE LA GESTIÓ ECONÒMICA LOCAL – ASGEL (X2021000084)

3.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM) DE SANT QUIRZE SAFAJA (X2021000090)

4.- PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 07_2021 PER SUPLEMENT I HABILITACIO DE CREDIT I BAIXES D'INGRESSOS FINANÇAT AMB CARREC AL ROMANENT DE TRESORERIA (X2021000168)

5.- RATIFICACIÓ DEL DECRET 2021DECR000036, DE 19 DE MARÇ DE 2021, D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM.1 CORRESPONENT A LES OBRES DE “PROJECTE PER A L'ELIMINACIÓ DE LA COMPRA D'AIGUA EN ALTA A LES URBANITZACIONS ELS PINARS DEL BADÓ I LES CLOTES DE SANT QUIRZE DE SAFAJA (X2020000303)

II.- PART DE CONTROL

6.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA DEL NÚMERO 2021DECR000021 AL 2021DECR000053 DE 2021 (X2021000067)

7.- DONAR COMPTE DE L’INFORME SOBRE PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS CORRESPONENT AL 1R TRIMESTRE DE 2021. (X2021000169)

8.- DONAR COMPTE DE L'INFORME DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2021. (X2021000171)

9. DESPATX ORDINARI I INFORMES DE REGIDORIES
• Arranjament de camins a través del Pla de Prevenció d'Incendis
• Arranjament de camins a través de subvenció extraordinària de Diputació
• Previsió d'arranjament de carrers no pavimentats a les urbanitzacions
• Escola: nou curs 2021-2022 i en marxa ampliació del pati
• Nou passeig peatonal al Pla del Badó
• Adjudicat el contracte de manteniment de la xarxa de clavegueram
• Redacció de les normes d'explotació de l'embassament
• Aplicació del Pla d'Actuació Local Juvenil: millora de la comunicació entre joves, coordinació amb el Consell Comarcal, reunió amb jovent, impulsar la implicació de joves a la Comissió de Festes i la creació d'una entitat.
• Seguiment del projecte del Camí esportiu SQS-Castellterçol
• Reclamació realitzada a les empreses proveïdores de telecomunicacions després de les incidències de març/abril
• Millores a la zona de la Font del Solà
• Inici de l'organització de la Festa Major 2021
• Redacció del projecte per un nou parc lúdic-esportiu per jovent a l'exterior
• Activitats culturals organitzades: dia del pare, concurs literari Màrius Torres i dia de la mare
• Inauguració de les casetes de llibres.
• Organització del casal d'estiu i tallers al Parc de l'Aigua
• Balanç de la diada de Sant Jordi.
• Activitats amb la Gent Activa.
• Redacció del projecte d'abastament en alta del ETAP al dipòsit de Torruella gràcies a una subvenció de l'ACA
• Inici del procediment de licitació del catàleg de masies
• Nou pla d'ocupació d'un peó de brigada
• Nou contracte d'assessoria comptable
• Propera trobada amb propietaris del Solà del Boix UA13, 14, 15 i 16
• Finalitzades les obres d'abastament d'aigua de Pla del Badó - Pinars del Badó - Les Clotes i Les Torres per desconnectar del Molí de Llobateras
• Iniciades les obres de Telecontrol dels dipòsits d'aigua del municipi
• Neteja d'una parcel·la a Les Clotes via Jutjats
• Inici de la licitació per les franges perimetrals de les urbanitzacions i nucli
• Campanya pels comerços
• Preinscripció de la llar d'infants
• Actes penjades dels òrgans de govern

III.- PRECS I PREGUNTES

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA DE 16 D’ABRIL DE 2021

Convocar sessió extraordinària del Ple de la Corporació, pel divendres dia 16 d’abril de 2021, a les a les 19:30 hores (primera convocatòria) i a les 20:00 hores (segona convocatòria), a celebrar mitjançant videoconferència LOCALRETMEET, plataforma que el Consorci Localret ha posat en funcionament per celebrar les sessions dels òrgans col·legiats dels ens locals a distància, donant compliment al que preveu la disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, i que per garantir el caràcter públic de les sessions, serà retransmesa en directe pel canal Youtube de Localret, per a tractar els temes que figuren en el següent

ORDRE DEL DIA:

 

I.- PART RESOLUTIVA

 

1. PROPOSTA D’ACORD D’ADJUDICACIÓ A L’EMPRESA ELECTRICA PINTO, DEL CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU PER A LA SECTORITZACIÓ I INSTAL·LACIÓ DEL TELECONTROL DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA EN BAIXA AL MUNICIPI DE SANT QUIRZE SAFAJA (X2021000035)

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE 29 DE DESEMBRE DE 2020

Convocar sessió extraordinària urgent del Ple a Sant Quirze Safaja el dia 29 de desembre de 2020 a les 18.00 hores. La urgència deriva del fet que l’ordenança que regula la taxa per a la prestació del servei de recollida de residus a Sant Quirze Safaja s’ha d’aprovar definitivament abans de finalitzar l’any per poder ser aplicada amb efectes 1 de gener. Per aquest motiu i a l’haver-se presentat al·legacions dins de termini, cal desestimar les al·legacions presentades i aprovar de forma definitiva. També s’ha inclòs en aquest Ple extraordinari urgent un punt, que correspon a la resolució del contracte administratiu del projecte executiu per a la sectorització i instal·lació de telecontrol de la xarxa d’abastament d’aigua en baixa al municipi de Sant Quirze Safaja, ja que és un projecte que es troba aturat des de fa tres mesos i que cal seguir amb el procediment.

La sessió es realitzarà mitjançant videoconferència LOCALRETMEET, plataforma que el Consorci Localret ha posat en funcionament per celebrar les sessions dels òrgans col·legiats dels ens locals a distància, donant compliment al que preveu la disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, i que per garantir el caràcter públic de les sessions, serà retransmesa en directe pel canal Youtube de Localret, per a tractar els temes que figuren en el següent:

 

ORDRE DEL DIA:

1.-  RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.

2.- PROPOSTA D’ACORD PER DESESTIMAR LES AL·LEGACIONS FORMULADES I PER A L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA QUE REGULA LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIUDS MUNICIPALS A SANT QUIRZE SAFAJA

3.-  proposta d’acord per incoar, si s’escau, la resolució del contracte administratiu, del Projecte executiu per a la sectorització i instal·lació de telecontrol de la xarxa d'abastament d'aigua en baixa al municipi de Sant Quirze Safaja.

Sant Quirze Safaja és el poble més reciclador de Catalunya

Sant Quirze de Safaja (Moianès) va fer recollida selectiva del 92,89% de la seva brossa l'any passat. És el municipi de menys de mil habitants que va aconseguir un percentatge més alt, i per aquest motiu ha estat guardonat amb els premis que atorga l'Agència de Residus de Cataluya. Sant Quirze va ser, a més, el poble que va aconseguir la millor taxa de triatge en la categoria de recollida selectiva total, que també ha premiat la comarca del Berguedà (68,94%); Breda (92,19%), en la categoria de municipis d'entre 1.001 i 5.000 habitants; Matadepera (92,17%), a la d'entre 5.001 i 15.000; Manlleu (70,30%), a la d'entre 15.001 i 60.000, i Girona (51,08%), a la de més de 60.000 habitants.

Butlletí digital

Horaris d'atenció al públic

  • De dilluns a divendres de les 9:00h a les 13:30h
  • Dilluns també a la tarda de les 16h a les 18.30h.
 

Tens algun dubte?

Som aquí per ajudar.