Darrers comunicats

Pletelematic 01

23

Set

2020

Ple ordinari 25 de setembre de 2020

Convocar sessió ordinària del Ple de la Corporació, pel divendres 25 de setembre de 2020, a les a les 19:00 hores (primera convocatòria) i a les 19:30 hores (segona convocatòria), a celebrar mitjançant videoconferència LOCALRETMEET, plataforma que el Consorci Localret ha posat en funcionament per celebrar les sessions dels òrgans col·legiats dels ens locals a distància, donant compliment al que preveu la disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, i que per garantir el caràcter públic de les sessions, serà retransmesa en directe pel canal Youtube de Localret, per a tractar els temes que figuren en el següent ORDRE DEL DIA:

1. APROVACIÓ, EN EL SEU CAS, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 29 DE MAIG DE 2020

2. APROVACIÓ, EN EL SEU CAS, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA DE 31 DE JULIOL DE 2020

I.- PART RESOLUTIVA

3. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL•LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MOIANÈS AMB L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE SAFAJA PER REGULAR L’ENCOMANA DE GESTIÓ DE L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA DELS SERVEIS ARQUITECTURA, ARQUITECTURA TÈCNICA I ENGINYERIA 2020_2023 (X2020000283)

4. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL•LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE SAFAJA PER L’ASSUMPCIÓ DE LES FACULTATS DE DENÚNCIA I SANCIÓ PER INFRACCIONS A NORMES DE CIRCULACIÓ EN VIES URBANES (X2020000323)

5. PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL (X2020000176)

6. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ VALIDACIÓ RETRIBUCIÓ SECRETARI INTERVENTOR EN ACUMULACIÓ (X2020000331)

7. MOCIÓ PER A LA SUFICIÈNCIA FINANCERA DELS ENS LOCALS (X2020000322)

II.- PART DE CONTROL

8. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA DEL 103 AL 114 DE 2020 (X2020000088)

9. DONAR COMPTE DE L’INFORME SOBRE PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS CORRESPONENT AL 2N TRIMESTRE DE 2020 (X2020000089)

10. DONAR COMPTE DE L'INFORME DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2020 (X2020000168)

11. DESPATX ORDINARI I INFORMES DE REGIDORIES

• Inversions reobertura escola

• Finalització camins PPI

• Màquina RAVO

• Gent Activa: tallers, caminades, sessions formatives, manualitats, etc

• Activitats violència contra les dones

• Cultura: festival de titelles i sant jordi

• Promoció econòmica: fira de la tardor i curs per empresaris (big daa i indústria 4.0)

• Mapa de patrimoni cultural

• ZEPQA

III.- PRECS I PREGUNTES

Pletelematic 01

29

Jul

2020

Ple ordinari telemàtic 31 de juliol de 2020

Convocar sessió ordinària del Ple de la Corporació, pel divendres 31 de juliol de 2020, a les a les 19:00 hores (primera convocatòria) i a les 19:30 hores (segona convocatòria), a celebrar mitjançant videoconferència LOCALRETMEET, plataforma que el Consorci Localret ha posat en funcionament per celebrar les sessions dels òrgans col·legiats dels ens locals a distància, donant compliment al que preveu la disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, i que per garantir el caràcter públic de les sessions, serà retransmesa en directe pel canal Youtube de Localret, per a tractar els temes que figuren en el següent:

ORDRE DEL DIA:

 • 1. APROVACIÓ, EN EL SEU CAS, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 29 DE MAIG DE 2020

I.- PART RESOLUTIVA

 • 2.- PROPOSTA D’ACORD ASSIGNACIONS DE DEDICACIONS PARCIALS DE CÀRRECS ELECTES (X20219000335)
 • 3.- PROPOSTA D’ACORD D’AMPLIACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS EN LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN LES COMPETÈNCIES DE RECAPTACIÓ DE TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC (X2019000341)
 • 4.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CALENDARI DE FESTES LOCALS PER A L'ANY 2021 (X2020000227) S2020000765 28/07/2020 20:04:30
 • 5.- PROPOSTA D’ACORD D’ADJUDICACIÓ, DE CONFORMITAT AMB LA PROPOSTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE DATA 17 DE JULIOL DE 2020, DEL CONTRACTE DE LES OBRES DEL PROJECTE PER A L'ELIMINACIÓ DE LA COMPRA D'AIGUA EN ALTA A LES URBANITZACIONS ELS PINARS DEL BADÓ I LES CLOTES DE SANT QUIRZE DE SAFAJA ( X2020000035)
 • 6.- PROPOSTA D’ACORD D’ADJUDICACIÓ, DE CONFORMITAT AMB LA PROPOSTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE DATA 17 DE JULIOL DE 2020, DEL CONTRACTE DE LES OBRES DE LES ACTUACIONS 2 I 3 DEL PROJECTE DE MILLORA DEL SANEJAMENT DE LA ZONA DEL PLA DEL BADÓ DE SANT QUIRZE DE SAFAJA (X2020000074)
 • 7.- PROPOSTA D’ACORD PER ADJUDICAR, D’ACORD AMB LA PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE DATA 17 DE JULIOL DE 2020 A L’EMPRESA ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN, DEL CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU PER A LA SECTORITZACIÓ I INSTAL·LACIÓ DEL TELECONTROL DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA EN BAIXA AL MUNICIPI DE SANT QUIRZE SAFAJA (X2020000078)
 • 8.- PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 03/2020 (X2020000243)
 • 9.- PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 06/2020 (X2020000262)
 • 10.- PROPOSTA D’ACORD D’ADHESIÓ A L’ACORD MARC DE CONTRACTACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS _ACM (X2020000267)
 • 11.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DE SAFAJA A L’EXERCICI 2020 (X2020000269)
 • 12.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’EQUIPARACIÓ DE L’ESTRUCTURA RETRIBUTIVA DEL PERSONAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DE SAFAJA A LA DEL PERSONAL FUNCIONARI (X2020000271)
 • 13.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE PREVENCIÓ DE RESIDUS DE SANT QUIRZE SAFAJA (X2020000261)
 • 14.- RATIFICACIÓ DE LA PROPOSTA D’ACORD DE LA JUNTA DE GOVEN LOCAL DE DATA 15 DE JUNY DE 2020, DE MOCIÓ DE L’AGÈNCIA DE PATRIMONI NATURAL (X2020000213)
 • 15.- MOCIÓ PLENARIA AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE SAFAJA PRESENTADA PER LA SOCIETAT DE CAÇADORS DE SANT QUIRZE SAFAJA (X2020000260

II.- PART DE CONTROL

 • 16.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA DEL 69 AL 102 DE 2020 (X2020000088)
 • 17.- DESPATX ORDINARI I INFORMES DE REGIDORIES
 • Inversions via pública
 • Programa sectorial per la millora de camins municipals
 • Consell escolar ZER
 • Subvenció instal·lació fotovoltaica
 • Inversió arranjament estació de bombament Les Clotes
 • Anul·lació del casal d'estiu
 • Tallers d'estiu
 • Activitats de Gent Activa
 • Canvi d'empresa SAD
 • Festa Major
 • Pla Anual de Joventut
 • ZEPQA
 • Mapa de patrimoni cultural
 • Subvenció atorgada PUOSC
 • Subvenció pre-aprovada xarxa en alta d'aigua
 • Recuperació de la font de la Baumeta
 • Ajut 500
 • Projecte de millora C-59
 • Coordinació Generalitat - Ajuntament per temes de COVID i seguretat
III.- PRECS I PREGUNTES
Primer Municipi De Catalunya En De Reciclatge

27

Jul
2020

Primer municipi de Catalunya amb major % de reciclatge

  Recollida selectiva bruta i fracció resta a SQS el 2019 versus comarca del Moianès Recollida selectiva bruta i neta de SQS el 2019 versus comarca del Moianès Recollida selectiva brut...
Pletelematic 01

27

Mai
2020

Ple ordinari telemàtic 29 de maig de 2020

Convocar sessió ordinària del Ple de la Corporació, pel divendres 29 de maig de 2020, a les a les 19:00 hores de forma telemàtica: ORDRE DEL DIA: 1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SES...

Butlletí digital

Horaris d'atenció al públic

 • De dilluns a divendres de les 9:00h a les 13:30h
 • Dilluns també a la tarda de les 16h a les 18.30h.
 

Tens algun dubte?

Som aquí per ajudar.