Darrers comunicats

Banner Ple Plantilla

04

Mai

2021

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE 7 DE MAIG DE 2021

Convocar sessió ordinària del Ple de la Corporació, pel divendres dia 7 de maig de 2021, a les a les 19:00 hores (primera convocatòria) i a les 19:30 hores (segona convocatòria), a celebrar mitjançant videoconferència LOCALRETMEET, plataforma que el Consorci Localret ha posat en funcionament per celebrar les sessions dels òrgans col·legiats dels ens locals a distància, donant compliment al que preveu la disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, i que per garantir el caràcter públic de les sessions, serà retransmesa en directe pel canal Youtube de Localret, per a tractar els temes que figuren en el següent

ORDRE DEL DIA:

1. APROVACIÓ, EN EL SEU CAS, DE L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE 5 DE FEBRER I 26 DE FEBRER DE 2021

I.- PART RESOLUTIVA

2.- PROPOSTA D’ACORD APROVACIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ DE L’ENCOMANDA DE GESTIÓ I DEL CONVENI TIPUS SOBRE L’ASSUMPCIÓ PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DE LA GESTIÓ ECONÒMICA LOCAL – ASGEL (X2021000084)

3.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM) DE SANT QUIRZE SAFAJA (X2021000090)

4.- PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 07_2021 PER SUPLEMENT I HABILITACIO DE CREDIT I BAIXES D'INGRESSOS FINANÇAT AMB CARREC AL ROMANENT DE TRESORERIA (X2021000168)

5.- RATIFICACIÓ DEL DECRET 2021DECR000036, DE 19 DE MARÇ DE 2021, D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM.1 CORRESPONENT A LES OBRES DE “PROJECTE PER A L'ELIMINACIÓ DE LA COMPRA D'AIGUA EN ALTA A LES URBANITZACIONS ELS PINARS DEL BADÓ I LES CLOTES DE SANT QUIRZE DE SAFAJA (X2020000303)

II.- PART DE CONTROL

6.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA DEL NÚMERO 2021DECR000021 AL 2021DECR000053 DE 2021 (X2021000067)

7.- DONAR COMPTE DE L’INFORME SOBRE PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS CORRESPONENT AL 1R TRIMESTRE DE 2021. (X2021000169)

8.- DONAR COMPTE DE L'INFORME DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2021. (X2021000171)

9. DESPATX ORDINARI I INFORMES DE REGIDORIES
• Arranjament de camins a través del Pla de Prevenció d'Incendis
• Arranjament de camins a través de subvenció extraordinària de Diputació
• Previsió d'arranjament de carrers no pavimentats a les urbanitzacions
• Escola: nou curs 2021-2022 i en marxa ampliació del pati
• Nou passeig peatonal al Pla del Badó
• Adjudicat el contracte de manteniment de la xarxa de clavegueram
• Redacció de les normes d'explotació de l'embassament
• Aplicació del Pla d'Actuació Local Juvenil: millora de la comunicació entre joves, coordinació amb el Consell Comarcal, reunió amb jovent, impulsar la implicació de joves a la Comissió de Festes i la creació d'una entitat.
• Seguiment del projecte del Camí esportiu SQS-Castellterçol
• Reclamació realitzada a les empreses proveïdores de telecomunicacions després de les incidències de març/abril
• Millores a la zona de la Font del Solà
• Inici de l'organització de la Festa Major 2021
• Redacció del projecte per un nou parc lúdic-esportiu per jovent a l'exterior
• Activitats culturals organitzades: dia del pare, concurs literari Màrius Torres i dia de la mare
• Inauguració de les casetes de llibres.
• Organització del casal d'estiu i tallers al Parc de l'Aigua
• Balanç de la diada de Sant Jordi.
• Activitats amb la Gent Activa.
• Redacció del projecte d'abastament en alta del ETAP al dipòsit de Torruella gràcies a una subvenció de l'ACA
• Inici del procediment de licitació del catàleg de masies
• Nou pla d'ocupació d'un peó de brigada
• Nou contracte d'assessoria comptable
• Propera trobada amb propietaris del Solà del Boix UA13, 14, 15 i 16
• Finalitzades les obres d'abastament d'aigua de Pla del Badó - Pinars del Badó - Les Clotes i Les Torres per desconnectar del Molí de Llobateras
• Iniciades les obres de Telecontrol dels dipòsits d'aigua del municipi
• Neteja d'una parcel·la a Les Clotes via Jutjats
• Inici de la licitació per les franges perimetrals de les urbanitzacions i nucli
• Campanya pels comerços
• Preinscripció de la llar d'infants
• Actes penjades dels òrgans de govern

III.- PRECS I PREGUNTES

Banner Ple Plantilla

15

Abr

2021

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA DE 16 D’ABRIL DE 2021

Convocar sessió extraordinària del Ple de la Corporació, pel divendres dia 16 d’abril de 2021, a les a les 19:30 hores (primera convocatòria) i a les 20:00 hores (segona convocatòria), a celebrar mitjançant videoconferència LOCALRETMEET, plataforma que el Consorci Localret ha posat en funcionament per celebrar les sessions dels òrgans col·legiats dels ens locals a distància, donant compliment al que preveu la disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, i que per garantir el caràcter públic de les sessions, serà retransmesa en directe pel canal Youtube de Localret, per a tractar els temes que figuren en el següent

ORDRE DEL DIA:

 

I.- PART RESOLUTIVA

 

1. PROPOSTA D’ACORD D’ADJUDICACIÓ A L’EMPRESA ELECTRICA PINTO, DEL CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU PER A LA SECTORITZACIÓ I INSTAL·LACIÓ DEL TELECONTROL DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA EN BAIXA AL MUNICIPI DE SANT QUIRZE SAFAJA (X2021000035)

Zepqa 2

31

Des
2020

APROVACIÓ INICIAL DE DECLARACIO DE SÒL URBÀ I URBANITZABLE COM A ZONA D’ESPECIAL PROTECCIÓ DE LA QUALITAT ACÚSTICA ZEPQA

El Ple de la Corporació, en la sessió ordinària de data 18 de desembre de 2020, va aprovar inicialment la DECLARACIÓ DE SÒL URBÀ I URBANITZABLE DEL TERME MUNICIPAL DE SANT QUIRZE SAFAJA COM A ZONA...
Banner Ple Plantilla

29

Des
2020

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE 29 DE DESEMBRE DE 2020

Convocar sessió extraordinària urgent del Ple a Sant Quirze Safaja el dia 29 de desembre de 2020 a les 18.00 hores. La urgència deriva del fet que l’ordenança que regula la taxa per a la prestació ...

Butlletí digital

Horaris d'atenció al públic

  • De dilluns a divendres de les 9:00h a les 13:30h
  • Dilluns també a la tarda de les 16h a les 18.30h.
 

Tens algun dubte?

Som aquí per ajudar.