Darrers comunicats

17

Oct

2019

En motiu de la vaga general convocada pel 18 d'octubre de 2019, l'Ajuntament de Sant Quirze Safaja decreta serveis mínims

COMPLIMENT DELS SERVEIS MÍNIMS ESSENCIALS EN MOTIU DE LA CONVOCATÒRIA DE VAGA GENERAL CONVOCADA PER AL DIA 18 D'OCTUBRE DE 2019

Consta la convocatòria de vaga formulada per la Intersindical- CSC que està prevista per al dia 18 d'octubre de 2019, de 0.00 a 24.00 hores, i que afecta tots els treballadors i treballadores dels centres de treball a Catalunya.

Consta l’Ordre emesa pel Departament de Treball, Afers Socials i famílies TSF/187/2019, de 16 d'octubre, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s'han de prestar a la Comunitat Autònoma de Catalunya durant la convocatòria de vaga general convocada per al dia 18 d'octubre de 2019.

Cal distingir entre la fixació de serveis mínims per garantir els drets essencials de la ciutadania, objecte d'aquesta Ordre, i els serveis de seguretat i manteniment, que correspon fixar-los a les empreses una vegada escoltada la representació de les persones treballadores.

L'autoritat governativa ha de dictar les mesures necessàries per tal de mantenir el servei essencial, tenint en compte que aquesta restricció ha de ser justificada i proporcional amb l'exercici legítim del dret de vaga, reconegut a l'article 28.2 de la Constitució i jurisprudència d'aplicació.

Cal tenir en compte que en tractar-se d'una vaga general, que és una situació diferent i més complexa, en la qual es produeix una interacció de tots els sectors, a diferència de les vagues únicament sectorials, la fixació dels serveis a establir ha de tenir en compte que l'equilibri de tots els drets en joc no pot ser el mateix que el que s'ha de garantir en les vagues sectorials, la qual cosa justifica una minoració ponderada en la fixació de determinats serveis mínims respecte dels que es fixen en una vaga sectorial, en la qual la resta de serveis funcionen normalment.

Cal tenir en compte que la convocatòria de vaga general no ha estat subscrita per altres associacions sindicals que disposen de més àmplia representativitat en el teixit laboral català, per tant, cal preveure un desenvolupament o incidència menor, convé dictar uns serveis mínims que garanteixin la lliure decisió dels treballadors i treballadores d'afegir-se a la vaga, i també el dret de la ciutadania a disposar dels serveis essencials.

En  ús  de  les  facultats que  em  confereix l’article 53.1.c) del  Decret   Legislatiu 2/2003 de 28  d’abril    pel  que  s’aprova el  Text  Refós   de  la  Llei  Municipal i  de  Règim    Local   de Catalunya.

HE RESOLT :

PRIMER.- DICTAR els serveis mínims de l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja en motiu de la vaga general convocada pel dia 18 d'octubre de 2019 l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja:

  • SERVEI D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA

L’Ajuntament de Sant Quirze Safaja estarà obert en horari de 9.00 a 13.30 hores per poder garantir els serveis mínims a la ciutadania.

Estarà a disposició dels ciutadans el telèfon d’emergències 658 902 808.

SEGON.- COMUNICAR als Serveis econòmics de la Corporació la relació de treballadors que s’adhereixen a la vaga general convocada per al dia 18 d’octubre de 2019.

TERCER.- Donar compte de la present resolució en la primera sessió que celebrin el Ple de l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja.

 

Decret serveis mínims 18 octubre 2019

2019.09.27 Ple

07

Oct

2019

Crònica del ple ordinari del 27 de setembre de 2019

L’ordre del dia va tractar diversos punts dels quals destaquen, l’aprovació del projecte del (PAESC) Pla d’Acció per l’energia i el Clima, atorgament de llicència d’obres, per la instal·lació solar fotovoltaica, acord de nomenament de representant a l’Associació de Municipis Catalans per a la recollida selectiva porta a porta, acord de modificació de les dedicacions parcials, acord de modificació del projecte d’adequació dels dos edificis del nucli antic, Casa del Poble, nomenament del Jutge de Pau suplent, donar compte dels Decrets d’Alcaldia, del  Període Mitjà de Pagament (PMP), de l’estabilitat pressupostària  i del Pla d’Ajust.

El Ple va començar amb l’aprovació per unanimitat de l’acte de la sessió anterior.

El segon punt va ser l’aprovació per cinc vots a favor i dues abstencions del Projecte de Pla d’Acció per l’Energia i el Clima (PAESC).

En el punt número tres es va aprovar per unanimitat, la llicència d’obres per a una instal·lació solar fotovoltaica per a l’autoconsum.

El quart punt aprova per unanimitat el nomenament del representant a l’Associació de Municipis Catalans per a la recollida selectiva porta a porta.

En el cinquè punt s’aprova per cinc vots a favor i dues abstencions l’aprovació de modificació de les atribucions de dedicacions parcials.

El punt número sis aprova per cinc vots a favor i dues abstencions, la modificació del projecte d’adequació dels dos edificis del nucli antic, Casa del Poble.

El setè punt aprova per unanimitat el nomenament de Jutge de Pau suplent.

En el punt vuit es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia.

El punt nou dóna compte del Període Mitjà de Pagament (PMP) del 2n trimestre de 2019.

En el desè punt, es dóna compte al Ple de l’estabilitat pressupostària del 2n trimestre del 2019.

El punt onze dóna compte del seguiment del Pla d’Ajust del 2n trimestre de 2019.

En el punt número dotze, els Regidors de la Corporació fan el detall del despatx ordinari de les seves respectives Regidories i donen resposta a les qüestions plantejades pel grup municipal Independents per Sant Quirze Safaja.

Finalment es va donar pas al torn de precs i preguntes, no formulant-se cap pregunta a destacar.

20190726 Pleajsqs

02

Ago
2019

CRONICA DEL PLE EXTRAORDINARI DEL DIA 26 DE JULIOL DE 2019

L’ordre del dia va tractar diversos punts dels quals destaquen, proposta d’acord d’aprovació del projecte tècnic per a la esmena de deficiències de l’enllumenat públic,  d’aprovació del calend...
Ple 20190621

25

Jun
2019

CRONICA DEL PLE EXTRAORDINARI D’ORGANITZACIO DEL DIA 21 DE JUNY DE 2019

Assistència dels 5 regidors de Junts x Catalunya. S'excusa assistència dels 2 regidors de Independents per SQS - CP. L’ordre del dia va tractar diversos punts els quals es detallen a continuació: ...

Butlletí digital

Horaris d'atenció al públic

  • De dilluns a divendres de les 9:00h a les 13:30h
  • Dilluns també a la tarda de les 16h a les 18.30h.

Tens algun dubte?

Som aquí per ajudar.